Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Databases
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-103-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Module summary

Bazy danych. Działania na bazach danych. SQL, DDL, DQL, DML, inne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie posługuje się dokumentacją i rozwiązuje zagadnienia problemowe MAT2A_K04, MAT2A_W11 Activity during classes,
Project
M_K002 Współpracuje z innymi w trakcie rozwiązywania zagadnień problemowych. MAT2A_K03, MAT2A_W11 Activity during classes,
Project
Skills: he can
M_U001 Stosuje algebrę relacji tworząc złożone zapytania bazodanowe. MAT2A_W11 Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Tworzy samodzielnie projekt bazy danych i stosuje normalizacje (1-3 postać normalna) MAT2A_W11 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie podstawy relacyjnych baz danych MAT2A_W11 Test
M_W002 Zna obszary zastosowań relacyjnych baz danych oraz systemów nierelacyjnych baz danych. MAT2A_W11 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie posługuje się dokumentacją i rozwiązuje zagadnienia problemowe - - - - + - - - - - -
M_K002 Współpracuje z innymi w trakcie rozwiązywania zagadnień problemowych. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Stosuje algebrę relacji tworząc złożone zapytania bazodanowe. - - - - + - - - - - -
M_U002 Tworzy samodzielnie projekt bazy danych i stosuje normalizacje (1-3 postać normalna) - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawy relacyjnych baz danych - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna obszary zastosowań relacyjnych baz danych oraz systemów nierelacyjnych baz danych. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Conversation seminar (30h):
 1. 1. Wprowadzenie

  A. Część teoretyczna
  1. omówienie kryteriów oceniania.
  2. przedstawienie literatury
  3. przedstawienie programu zajęć na cały semestr
  4. Zadania na kolejne zajęcia – podstawowe pojęcia: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 1, 3 i 4.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. zakładanie/odnowienie kont w laboratoriach.
  2. przygotowanie środowiska do pracy:
  2.1 pobranie i uruchomienie maszyny wirtualnej
  2.2 możliwości konfiguracji VMware
  2.3 zdalne logowanie do systemu poprzez putty
  2.4 sposób integracji systemów: host-guest

 2. 2. Relacyjna baza danych na przykładzie SZBD mySQL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie pojęć: baza danych, system zarządzania bazą danych, system bazodanowy, baza relacyjna, języki DML, DQL, DDL i DCL.
  2. Algebra relacji: relacje matematyczne i relacje baz danych, rachunek relacyjny. Stopień i moc relacji.
  3. Zadania na kolejne zajęcia – podstawy SQL: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 5.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Podstawy korzystania z mySQL.
  1.1. Lokalne i zdalne nawiązanie połączenia z bazą danych.
  1.2. Zmiana bazy danych (use BAZA)
  1.3. Wyświetlanie listy baz i tabel (podstawowe polecenia: show tables, show databases).
  1.3 Korzystanie z dokumentacji mySQL

  2. Podstawy SQL – zadania praktyczne
  2.1 operacje selekcji
  2.2 operacje rzutowania (zastosowanie DISTINCT)
  2.3 sortowanie wyników (ORDER BY)
  2.4 porządkowanie wyników (GROUP BY)

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 1

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.1”

 3. 3. Działania na bazach danych – przykłady zastosowań DQL i DML

  A. Część teoretyczna
  1. Definiowanie skryptów i ich struktura
  1.1 Tworzenie tabel (określanie dziedzin atrybutów)
  1.2 Typy liczbowe: FLOAT i INT, oraz tekstowe: CHAR, VARCHAR
  1.3 Wprowadzanie danych
  1.4 Usuwanie tabel
  1.5 Warunkowe tworzenie/usuwanie tabel (IF EXISTS/IF NOT EXISTS)

  2. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.1.1, 6.1.2, 6.3.2-4.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Samodzielne tworzenie struktur tabel
  2. Wprowadzanie danych do tabel.
  3. Iloczyn kartezjański
  4. Zapytania zagnieżdżone (IN, NOT IN, =)
  5. Funkcje agregujące (MAX, MIN, AVG, COUNT)
  6. Wyrażenia warunkowe i operatory dla wartości liczbowych i tekstu.
  7. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawiaanych tematów: “Ćwiczenia – cz.3”

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.2”

 4. 4. Działania na bazach danych – przykłady zastosowań DDL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadań z poprzednich ćwiczeń (WHERE a HAVING) oraz zadania domowego (UNION, EXCEPT a NOT IN, LIKE).
  2. Funkcje operujące na tekście (TRIM, SUBSTRING, CONCAT) i możliwości zastosowania.
  3. Funkcje operujące na typie DATE (MONTH, YEAR)
  4. Modyfikacja struktury tabeli – dodanie/usunięcie atrybutu (ALTER TABLE)
  5. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.1.3 oraz 6.2 i 6.3).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Modyfikacja wartości atrybutów za pomocą polecenia UPDATE i z wykorzystaniem funkcji operujących na tekście.
  2. Modyfikacja dziedziny atrybutu
  3. polecenie desc TABELA i jego zastosowanie.
  4. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawianych tematów: “Ćwiczenia – cz.4 pkt: 2-13”

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 2

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.4”

 5. 5. Działania na bazach danych – Zastosowanie kluczy głównych i obcych

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadania domowego.
  2. Omówienie wyników kolokwium.
  3. Klucz główny i obcy tabeli
  4. Perspektywy i ich zastosowanie.
  5. Złączenia i ich zastosowanie
  6. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.4).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Definiowanie tabel wraz z kluczem głównym i obcymi.
  2. Iloczyn kartezjański a złączenia
  3. Tworzenie i posługiwanie się perspektywami
  4. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawianych tematów: “Ćwiczenia – cz.5 pkt: 5-14”

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.5”

 6. 6. Działania na bazach danych – Zastosowanie perspektyw

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadania domowego.
  2. Utrwalenie wiadomości o iloczynie kartezjańskim i złączeniach.
  3. Więzy integralności a usuwanie rekordów.
  4. Zadania na kolejne zajęcia: trigger w mySQL (definiowanie, miejsce wywołania).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyczne posługiwanie się perspektywami
  2. Wykorzystywanie więzów integralności.
  3. Tworzenie i posługiwanie się rozbudowanymi skryptami tworzącymi strukturę bazy danych z kilkoma tabelami wypełnionymi treścią, oraz zastosowanymi więzami integralności.

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 3

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.6”

 7. 7. Działania na bazach danych – Zastosowanie wyzwalaczy

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Utrwalenie wiadomości o więzach integralności.
  3. Utrwalenie wiadomości o stosowaniu perspektyw.
  4. Posługiwanie się triggerami w środowisku mySQL.
  5. Zadania na kolejne zajęcia – tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.6 oraz dokumentacja mySQL).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Definiowanie triggerów
  2. Określanie różnic momentu wywołania triggera

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 4

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.7”

 8. 8. Działania na bazach danych – Uprawnienia w mySQL (DCL)

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Utrwalenie wiadomości o triggerach.
  3. Definiowanie użytkowników i uprawnień w środowisku mySQL.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyczne posługiwanie się triggerami – c.d.
  2. Definiowanie użytkownika w środowisku mySQL
  3. Nadawanie uprawnień użytkownikom

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 5

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.8”

 9. 9. Transakcje w mySQL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Omówienie trzech mechanizmów składowania: InnoDB, MyISAM i Memory (HEAP).
  3. Transakcje jako mechanizm pomagający w utrzymaniu spójności bazy danych – zasada ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability)
  4. Przebieg transakcji
  5. Zadania na kolejne zajęcia – tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział Normalizacje baz danych).

  B. Zajęcia praktyczne
  Tworzenie przykładowych transakcji

 10. 10. Etapy projektowania bazy danych i normalizacja

  Zajęcia praktyczne
  1. Projektowanie schematu bazy danych.
  2. Normalizacja baz danych: 1NF, 2NF, 3NF – przykłady normalizacji.
  3. Omówienie narzędzi projektowania baz danych
  4. Omówienie zadań projektowych

 11. 11. Tworzenie indywidualnych projektów baz danych

  Zajęcia praktyczne
  Realizacja indywidualnych zadań – tworzenie struktury bazy danych.

 12. 12. Normalizacja indywidualnych projektów baz danych

  Zajęcia praktyczne
  Realizacja indywidualnych zadań – proces normalizacji.

 13. 13. Rozwiązania alternatywne i systemy bazodanowe (1)

  Część teoretyczna
  1. Programowanie baz danych
  1.1 SQLite jako przykład prostego systemu SZBD wspierającego SQL
  1.2 Eclipse i JDBC – prezentacja aplikacji bazodanowej.
  1.3 Zapisywanie obiektów w bazie danych (persisten object) – Hibernate.

 14. 14. Rozwiązania alternatywne i systemy bazodanowe (2)

  Część teoretyczna
  1. Omówienie rozwiązań noSQL.
  2. Systemy obiektowych baz danych.

 15. 15. Zakończenie

  Wystawienie ocen

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanych punktów z 5 kolokwiów (60%), oraz wykonania propozycji struktury bazy danych z zastosowaniem normalizacji (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
, , 
Wydawnictwo  RM,

ISBN 83-7243-368-2
2. Dokumentacja do mySQL na stronach producenta:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/

Zalecana:
1. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 12, , 
Wydawnictwo RM,

ISBN 83-7243-369-0

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Orzechowski Tomasz, "The system for data exchange among databases oriented on CORBA standard and mobile agent technology”, SIBCOM-2001, The IEEE-Siberian workshop of students and young researches, Russia, Tomsk, November 28–29, 2001, S. 14–19

- Orzechowski Tomasz, Dziech Andrzej, “Communication between end-users and databases using mobile agent technology”, the IASTED International Conference, August, 13–16, 2001, Honolulu, Hawaii, USA, ACTA Press, 2001, S. 433–436
(ISBN 0-88986-299-0)

- Orzechowski Tomasz, “Concepts of systems for information retrieval”, The second international workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems, 26–29 September 2001, S. 363–370
(ISBN 83-915953-0-7)

- Orzechowski Tomasz, "Updating system for distributed databases”, The IASTED International Conference, May 20–22, 2002, Cancun, Mexico, Acta Press, 2002, S. 421–425

(ISSN 1482-7905; ISBN 0-88986-332-6)

- Orzechowski Tomasz, “Meta-data distribution in intelligent databases system”, 3rd Siberian Russian workshop on Electron devices and materials proceedings, Vol. 2 : Erlagol, Altai, July 1–5, 2002, Novosibirsk State Technical University, 2002, S. 21–24
(ISBN 5-7782-0380-2)

- Orzechowski Tomasz, Dziech Andrzej, “Inteligentne wyszukiwanie informacji”, Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 2010, S. 421–437

(ISBN: 978-83-62462-01-8)

Additional information:

Wszelkie materiały do zajęć oraz kryteria oceny są publikowane na stronie WWW prowadzącego zajęcia.
Studenci są zachęcani do spotkań w trakcie konsultacji.