Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Lecture of visiting professor (MZ)
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-212-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Module summary

These lectures will cover classical and modern approaches to pure or applied mathematics.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student can search for information in the literature, also in foreign languages MAT2A_K06 Examination,
Activity during classes,
Essay,
Test,
Oral answer
Skills: he can
M_U001 Student can construct mathematical models used in specific applications of advanced mathematics MAT2A_U13, MAT2A_U16, MAT2A_U01 Examination,
Activity during classes,
Essay,
Test,
Oral answer
M_U002 Student speak English at intermediate level (B2) at a level sufficient for reading literature MAT2A_K06, MAT2A_U22 Examination,
Activity during classes,
Essay,
Test,
Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has in-depth knowledge in the chosen field of theoretical or applied mathematics MAT2A_W04, MAT2A_W07 Examination,
Activity during classes,
Essay,
Test,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student can search for information in the literature, also in foreign languages + - + - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student can construct mathematical models used in specific applications of advanced mathematics + - + - - - - - - + -
M_U002 Student speak English at intermediate level (B2) at a level sufficient for reading literature + - + - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student has in-depth knowledge in the chosen field of theoretical or applied mathematics + - + - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

These lectures will cover classical and modern approaches to pure or applied mathematics.

Laboratory classes (15h):
-
Prace kontrolne i przejściowe (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Prace kontrolne i przejściowe:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

The final grade comes from the exam and passing exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None