Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Discrete methods 2
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-410-MZ-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mathematics in Management
Field of study:
Mathematics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium jest poznanie różnych metod dyskretnych i ich zastosowanie do innych działów matematyki. Studenci uczą się jasnej i eleganckiej prezentacji zagadnień.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych MAT2A_K07, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_K06, MAT2A_K05, MAT2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MAT2A_U01, MAT2A_U02, MAT2A_U03 Activity during classes
M_U002 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_U13, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_W02, MAT2A_W04, MAT2A_W03, MAT2A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - - - - - - -
M_U002 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Seminar classes (30h):

Program seminarium obejmuje wybrane rozdziały matematyki dyskretnej (głównie z teorii grafów). Zagadnienia są dobrane tak, aby studenci mieli okazje poznania różnych metod dowodzenia. Studenci przygotowują referaty na podstawie fachowej literatury matematycznej (z reguły anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium.
Szczególny nacisk będzie położony na zastosowanie metod dyskretnych w innych działach matematyki.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wygłoszenie referatu i aktywność na zajęciach

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

M. Aigner, G.M. Ziegler, Proofs trom the BOOK, Springer, 2001

D.B. West, Introduction to Graph Theory, 2001

A także artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M.Woźniak, Packing of Graphs, DissertationesMathematicae 362 (1997),
pp.78.

J-F.Sacle and M.Woźniak, The Erdors-Sos conjecture for graphs without
C4, J. Combin. Theory, Series B 70 (2) (1997), 367–372.

C.Bazgan, A.Harkat-Benhamdine, H.Li and M.Woźniak, On the vertexdistinguishing
proper edge-colorings of graphs, J. Combin. Theory, Series
B 75 (1999), 288–301.

M.Woźniak, Packing of graphs and permutation — a survey, Discrete
Math. 276 (2004), 379–391.

M. Pilśniak and M. Woźniak, A note on packing of two copies of a
hypergraph, Discussiones Mathematicae-Graph Theory 27 (1) (2007),
45–49.

E. Gyori, M. Hornak, C. Palmer and M. Woźniak, General neighbourdistinguishing
index of a graph, Discrete Math. 308 (5-6) (2008),
827–831.

J. Przybyło and M. Woźniak, On a 1,2 Conjecture, Discrete Math.
Theoretical Computer Science, 12 (1) (2010), 101–108.

R. Kalinowski, M. Pilśniak, J. Przybyło and M. Woźniak, How to personalize
the vertices of a graph?, European Journal of Combinatorics,
40 (2014), 116–123.

R. Kalinowski and M. Woźniak, Edge-distinguishing index of a graph,
Graphs and Combinatorics 30 (6) (2014), 1469–1477

R. Kalinowski, M. Pilśniak, M. Woźniak, Distinguishing graphs by total
colourings, ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA 11 (2016),
79–89.

M. Hornak, J. Przybyło, M. Woźniak, A note on a directed version of
the 1-2-3 Conjecture, Discrete Applied Math. 236 (2018), 472-476.

Additional information:

brak