Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
NMTN-2-304-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci pogłębiają i systematyzują wiedzę z zakresu zaawansowanych wyrobów metalicznych i procesów ich wytwarzania. Tematyka seminaryjnych referatów, prezentacji i dyskusji obejmuje przetwórstwo aluminium, miedzi, cynku i ich stopów, a także innych tworzyw metalicznych, mających zastosowanie w budownictwie. Studenci doskonalą umiejętności doboru metod badawczych oraz rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i informacji naukowej. Nabierają gotowości podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej MTN2A_K02, MTN2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U09, MTN2A_U01, MTN2A_U10 Presentation
M_U002 Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej oceny i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych wyrobów metalicznych, stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych, w szczególności w budownictwie MTN2A_U02, MTN2A_U03, MTN2A_U10, MTN2A_U04 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych dla budownictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych MTN2A_W09, MTN2A_W11, MTN2A_W02 Scientific paper
M_W002 Zna metody i techniki badawcze, wykorzystywane w badaniach materiałów i wyrobów MTN2A_W04, MTN2A_W06, MTN2A_W05 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej oceny i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych wyrobów metalicznych, stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych, w szczególności w budownictwie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych dla budownictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody i techniki badawcze, wykorzystywane w badaniach materiałów i wyrobów - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None