Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
NMTN-1-104-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sułkowski Bartosz (sul5@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z technologiamii informatycznymi wykorzystywaniem do obliczeń statystycznych oraz numerycznych w inżynierii materiałowej. Poznają różne języki programowania takie jak C, C++, Matlab, Python. Prezentowane są zagadnienia związane z metodami obliczeń równoległych, techniki optymalizacji oraz sposoby zbierania danych. Przedstawione są również sposoby przedstawiania i prezentowania wyników w sposób przejrzysty i czytelny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi przedstawić i odpowiednio uargumentować zaproponowane rozwiązanie i implementację rozważanego problemu numerycznego. MTN1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student posługuje się wybranym językime programowania do wykonywania obliczeń. MTN1A_U01 Test
M_U002 Student potrafi napisać program w jednym ze skryptowych języków programowania. MTN1A_U11 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Studenci poznają języki programowania wykorzystywane do obliczeń numerycznych i modelowaniu procesów fizycznych w metalach MTN1A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi przedstawić i odpowiednio uargumentować zaproponowane rozwiązanie i implementację rozważanego problemu numerycznego. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posługuje się wybranym językime programowania do wykonywania obliczeń. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać program w jednym ze skryptowych języków programowania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Studenci poznają języki programowania wykorzystywane do obliczeń numerycznych i modelowaniu procesów fizycznych w metalach + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wstęp do programowania, języki programowania
2. Typy danych w C++
3. Funkcje
4. Abstrakcja danych, klasy
5. Wskaźniki i referencje
6. Hierarchia klas, programowanie obiektowe
7. Kontenery

Laboratory classes (30h):

1. Wstęp do programowania, języki programowania
2. Typy danych w C++
3. Funkcje
4. Abstrakcja danych, struktury i klasy
5. Wskaźniki i referencje
6. Hierarchia klas, programowanie obiektowe
7. Kontenery, biblioteka STL

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywne oceny z kolokwiów zaliczeniowych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z 2 kolokwiów zaliczeniowych w połowie semestru i na końcu semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe zajęcia na koniec semestru

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Jerzy Grebosz, Symfonia C + Standard
2. Bjarne Stroustrup, Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C+
3. Bjarne Stroustrup, Język C++, kompendium wiedzy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. “Evolution of strength and structure during SPD processing of Ti-45Nb alloys: experiments and simulations
B. SUŁKOWSKI, A. Panigrahi, K. Ozaltin, M. Lewandowska, B. MIKUŁOWSKI, M. Zehetbauer
Journal of Materials Science ;2014 vol. 49, s. 6648–6655”

Additional information:

None