Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Course of study:
2019/2020
Code:
NMTN-1-309-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kiesiewicz Grzegorz (gk@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają zaawansowane zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania co zrealizowane zostanie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design). Przedmiot obejmuje naukę laboratoryjną zaawansowanych narzędzi oprogramowania SolidWorks w zakresie tworzenia złożeń (bazując na wcześniej posiadanych umiejętnościach tworzenia szkiców oraz brył 3D) oraz rysunków wykonawczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD MTN1A_U01 Completion of laboratory classes
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia szkiców dwuwymiarowych MTN1A_U01 Completion of laboratory classes
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia brył 3D MTN1A_U01 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej MTN1A_W07 Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia szkiców dwuwymiarowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia brył 3D - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Laboratory classes (30h):

 • ogólna nauka wykorzystania podstawowych modułów oprogramowania CAD przeznaczonego do wspomagania projektowania,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na szkicowanie dwuwymiarowe w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie brył przestrzennych w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie zespołów w programie CAD,
 • szczegółowa nauka wykorzystania modułu pozwalającego na tworzenie dokumentacji technicznej programie CAD.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność)

Zaliczenie następuje na podstawie wykonania kompletnego modelu CAD na podstawie wszystkich omawianych w trakcie zajęć modułów, co odbywa się w trakcie kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach w danym semestrze.

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia obliczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia to ocena stopnia zrealizowania danego zagadnienia opracowania modelu CAD z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta istnieje możliwość odrobienia zajęć na innej grupie. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza dotycząca możliwości zastosowania oprogramowania typu CAD,
 • Podstawowa wiedza dotycząca rysunku technicznego.

Wymagania dodatkowe:

 • obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (dozwolona jest maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).
Recommended literature and teaching resources:
 • Maciej Sydor „Wprowadzenie do CAD: podstawy komputerowo wspomaganego projektowania” PWN, Warszawa 2009r.,
 • Jan Bis, Ryszard Markiewicz „Komputerowe wspomaganie projektowania CAD : podstawy” Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008r.,
 • Janusz Mazur, Krzysztof Kosiński, Krzysztof Polakowski „Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006r.,
 • Zbigniew Rudnicki „Techniki informatyczne. T. 1, Podstawy i wprowadzenie do CAD” Wydawnictwa AGH, Kraków 2011r.,
 • Podręcznik dotyczący podstaw pracy z programem Autodesk Inventor lub Solidworks.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” monografia habilitacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls” ; ISBN 978-83-8095-436-6. – 2018, Kraków.
 • P. Kwaśniewski, K. Franczak, T. Knych, G. Kiesiewicz, W. Ściężor, R. Kowal, A. Nowak,
  S. Kordaszewski, A. Mamala „Projektowanie i badania nowej generacji urządzenia naprężającego sieć trakcyjną” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 4,
  s. 20–24.
 • P. Kwaśniewski, T. Knych, G. Kiesiewicz, A. Mamala, W. Ściężor, M. Jabłoński, A. Kawecki,
  R. Kowal, S. Kordaszewski, K. Franczak, A. Bogacki, R. Greguła, L. Błędowski, A. Rojek,
  W. Majewski „New type of lightweight railway overhead line carrying equipment” //
  Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 160–168.
 • P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, S. Kordaszewski, K. Franczak, W. Ściężor, A. Mamala, R. Wycisk, M. Śliwka „Modelowe badania nad opracowaniem geometrii profilu nośnego do kolejowych nakładek stykowych” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 12, s. 526–529.
 • G. Kiesiewicz, S. Kordaszewski, A. Kawecki, E. Sieja-Smaga, M. Zasadzińska, B. Jurkiewicz,
  J. Grzebinoga, K. Franczak „Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 11, s. 484–489.
Additional information:

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania CAD typu Inventor lub Solidworks