Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w budownictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
NMTN-1-704-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Module summary

Student nabywa umiejętności pisania pracy dyplomowej inżynierskiej, w szczególności opisu stanu zagadnienia w oparciu o dane literaturowe oraz poprawnego merytorycznie opracowania tematu, analizy uzyskanych wyników i wnioskowania. Prezentacje prac na różnym etapie badań pozwalają na ugruntowanie wiedzy w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych i nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych, a także na nabycie umiejętności doboru metod badawczych oraz krytycznej oceny stosowanych technologii. Udział w dyskusjach nad tematyką prac kształtuje kompetencje studenta w zakresie wyboru istotnych społecznie zadań inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi dokonać wyboru najistotniejszych - ze społecznego punktu widzenia - zadań inżynierskich MTN1A_K01, MTN1A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować aktualne metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych MTN1A_U02, MTN1A_U08, MTN1A_U04 Presentation
M_U002 Posiada umiejętność krytycznej oceny stosowanych metod badawczych i technologii MTN1A_U01, MTN1A_U11, MTN1A_U08, MTN1A_U03 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych, w szczególności dla budownictwa oraz w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych MTN1A_W08, MTN1A_W02, MTN1A_W03 Activity during classes
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik badawczych, wykorzystywanych w badaniach materiałów i wyrobów MTN1A_W06, MTN1A_W05, MTN1A_W04 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi dokonać wyboru najistotniejszych - ze społecznego punktu widzenia - zadań inżynierskich - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować aktualne metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność krytycznej oceny stosowanych metod badawczych i technologii - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych, w szczególności dla budownictwa oraz w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik badawczych, wykorzystywanych w badaniach materiałów i wyrobów - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Seminar classes (20h):

Zasady dyplomowania. Struktura i sposób redagowania pracy dyplomowej. Omówienie przygotowania części literaturowej pracy – opis stanu zagadnienia, źródła literaturowe. Zasady wyboru / określania celu i zakresu pracy. Omówienie programu części badawcznej pracy w zależności od jej tematu (podstawowy, technologiczny, konstrukcyjny): metodyka eksperymentów i metody pomiarowe, opracowanie wyników badań. Zasady analizy uzyskanych zależności funkcyjnych, tablicowych i metaloznawczych. Metody wnioskowania na podstawie wyników uzyskanych w pracy. Prezentacje prac na różnych etapach ich wykonania. Dyskusja nad pracami, wyprowadzenie wniosków z prezentacji i dyskusji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None