Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-106-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Module summary

Systemy i procesy wytwarzania, tendencje rozwojowe wytwarzania. Projektowanie procesów technologicznych. Struktura procesu technologicznego obróbki. Integracja techniczna i technologiczna, podobieństwo technologiczne, systemy CAPP. Integracja informacyjna w systemie wytwarzania, standardy wymiany i rodzaje informacji, standard STEP, integracja systemów CAP/CAPP z systemami CAD/CAM/CAE/CAQ/CAR i ERP. Techologiczne systemy eksperckie projektowania technologicznego

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozwija swe kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania odpowiednio do postępu i zaawansowania nowych generacji oprogramowania wspierającego wytwarzanie. MBM2A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi na podstawie danych źródłowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla konkretnej firmy w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. MBM2A_U02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wytypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów obróbkowych w systemach wytwarzania. MBM2A_U01, MBM2A_U13 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu organizacji sytemów wytwarzania oraz pakietów oprogramowania do komputerowego wsparcia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i metrologicznego. MBM2A_W02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Report,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP oraz pakietów klasy ERP do wspomagania procesów przygotowania produkcji. MBM2A_W11 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozwija swe kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania odpowiednio do postępu i zaawansowania nowych generacji oprogramowania wspierającego wytwarzanie. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie danych źródłowych wskazać i dobrać ekonomicznie i technicznie uzasadnione oprogramowanie wspierające dla konkretnej firmy w zależności od jej wielkości i stanu zatrudnienia. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wytypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów obróbkowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu organizacji sytemów wytwarzania oraz pakietów oprogramowania do komputerowego wsparcia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i metrologicznego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań zintegrowanych pakietów CAD/CAM/CAE/CAP oraz pakietów klasy ERP do wspomagania procesów przygotowania produkcji. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):

W1:System wytwarzania i dyskretne procesy wytwarzania, tendencje rozwojowe systemów wytwarzania.
W2:Projektowanie procesów technologicznych, technologiczność wyrobu.
W3:Struktura procesu technologicznego obróbki. Bazy, naddatki na obróbkę, techniczna norma czasu pracy.
W4:Integracja techniczna i technologiczna,podobieństwo technologiczne, technologia grupowa, analiza klastrowa,systemy CAPP.
W5:Integracja informacyjna w systemie wytwarzania, standardy wymiany informacji, rodzaje informacji w systemie, rola standardu STEP w integracji wytwarzania, integracja systemów CAP/CAPP z systemami CAD/CAM/CAE/CAQ/CAR oraz ERP,struktra i możliwości systemu Sysklass.
W6:Techologiczne systemy eksperckie do wspomagania projektowania technologicznego, przykład realizacji systemu.
W7:Zasady wyboru i przygotowanie do produkcji.
W8:Kształtowanie jakości wyrobu w procesie technologicznym i zautomatyzowane środki pomiarowe.

Laboratory classes (14h):
 1. Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 6 osiowej tokarki ze sterowaniem FANUC. Do tego celu wykorzystywany będzie “Manual Guide i -Turning”.

 2. Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze sposobem warsztatowego programowania 4 osiowej Frezarki ze sterowaniem Heidenhain 530. Do tego celu wykorzystywane będą cykle programowe (obróbkowe jak i sterowania sondą narzędziową oraz przedmiotową) jakie oferuje sterowanie.

 3. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Interfejs graficzny użytkownika, tworzenia geometrii, obróbka części 2D.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się ze środowiskiem EdgeCAM do komputerowego wspomagania wytwarzania, sporządzeniem geometrii części oraz jej obróbką za pomocą „Operacji”.

 4. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Obróbka z profili 2D za pomocą cykli, ustawianie części na obrabiarce.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student tworzy geometrię części oraz jej obróbkę za pomocą „Cykli”, wykorzystuje postprocesor z grafiką.

 5. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Import plików bryłowych oraz ich obróbka.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z importem plików bryłowych, ustawianiem nowego punktu zerowego przedmiotu, automatycznym wyszukiwaniem cech bryły typu: kieszeń, otwór oraz obróbką pliku bryłowego za pomocą „Cykli”.

 6. Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Obróbka 5 osiowa indeksowana.

  Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student zapoznaje się z ustawieniem kilku miejsc zerowych, wczytywaniem dowolnej bryły jako półfabrykatu, zaawansowanym wyszukiwaniem cech, konfiguracji obróbki 5 osiowej oraz jej symulacji z wykrywaniem kolizji.

 7. Sysklass+CDNXL

  Podczas ćwiczenia laboartoryjnego student zapoznaje się z budową zintegrowanego pakietu Sysklass+CDNXL

 8. Zastosowanie pakietu Sysklass+CDNXL Podczas ćwiczenia laboratoryjnego student wykorzystuje pakiet Sysklass+CDNXL do realizacji projektu technologii dla podanego elementu maszynowego.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Prezentacja sprawozdania z laboratorium zakończona dyskusją i uzyskaniem pozytywnej oceny prowadzącego zajęcia. Pozytywna oceny z zajęć laboratoryjnych jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej pozytywnych ocen (min.3.0) z kolokwium dotyczacego treści wykładów i oceny z zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione na zajęciach laboratoryjnych. Sposób i tryb
wyrównania zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach laboratoryjnych ustala każdorazowo
prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość wiedzy i umiejętności z przedmiotów z poprzednich semestrów: automatyka, modelowanie bryłowe geometrii elementów maszyn i urządzeń CAD. Obróbka ubytkowa (skrawaniem) i obróbka bezubytkowa, projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

1.Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r.
2.Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
3.Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r.
4.Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002.
5.Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r.
6.Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W-wa 2003.
7.Łabędź J. Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.
8.Dietrich E., Shulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None