Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Układy zasilania płynami eksploatacyjnymi
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-110-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zimowski Sławomir (zimowski@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu umożliwia zdobycie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania i eksploatacji wybranych systemów zasilania maszyn i urządzeń płynami eksploatacyjnymi. Student potrafi dokonać analizy w zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi, a także umie dobrać zasadnicze elementy stosowane w tych systemach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów i całych układów zasilania płynami eksploatacyjnymi maszyn w celu poprawy ich niezawodności i produktywności. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie zaprojektować oraz dobrać zasadnicze elementy stosowane w systemach zasilania płynami eksploatacyjnymi. MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U15, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Potrafi dokonać analizy z zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi w aspekcie trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ekonomiki. MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U16 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i eksploatacji układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 Posiada wiedzę na temat technologii proekologicznych i systemów gospodarowania związanych z użytkowaniem i przetwórstwem płynów eksploatacyjnych i środków smarnych. MBM2A_W14, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów i całych układów zasilania płynami eksploatacyjnymi maszyn w celu poprawy ich niezawodności i produktywności. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować oraz dobrać zasadnicze elementy stosowane w systemach zasilania płynami eksploatacyjnymi. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy z zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi w aspekcie trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ekonomiki. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i eksploatacji układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat technologii proekologicznych i systemów gospodarowania związanych z użytkowaniem i przetwórstwem płynów eksploatacyjnych i środków smarnych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (20h):

Płyny eksploatacyjne – charakterystyka. Klasyfikacja, funkcjonowanie oraz elementy urządzeń układów zasilania. Budowa i eksploatacja układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. Podstawy projektowania układów zasilania środkami smarnymi. Teoria filtracji. Zanieczyszczenia płynów eksploatacyjnych, ich oznaczanie i klasyfikacja. Filtracyjność cieczy roboczych. Dobór filtrów. Układy zasilania paliwami: klasyfikacja, reguły eksploatacji. Budowa, funkcjonowanie, niezawodność i trwałość, eksploatacja układów zasilania benzyną i gazem oraz układów zasilania olejem napędowym. Układy zasilania powietrzem. Hybrydowe układy zasilania. Układy chłodzenia i nagrzewania oraz klimatyzacji. Budowa i reguły eksploatacji. Pompy i wentylatory w układach zasilania: budowa, funkcjonowanie, reguły eksploatacji. Podstawy projektowania i doboru pomp. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w eksploatacji układów zasilania.

Seminar classes (10h):

Planowanie zużycia środków smarnych i projektowanie centralnych układów smarowania. Funkcjonowanie nowoczesnych, złożonych systemów zasilania w przemysłowych ciągach technologicznych. Układy zasilania silników spalinowych dużej mocy – HSW. Dobór uszczelnień w wybranych urządzeniach stosowanych w układach zasilania. Układy chłodzenia w pojazdach samochodowych. Systemy klimatyzacji w pojazdach osobowych i autobusach. Charakterystyka pomp stosowanych w układach zasilania płynami eksploatacyjnymi. Identyfikacja rodzajów i przyczyn niesprawności pomp. Problemy związane z eksploatacją pomp.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1) Wykłady
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa jednak może być sprawdzana. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z programem. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej 75% wykładów istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia.
2) Zajęcia seminaryjne
Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez podania przyczyny.
3) Warunki uzyskania zaliczenia zajęć seminaryjnych
Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium zaliczeniowego.
4) Zasady zaliczenia poprawkowego
Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego w okresie do 3-ch tygodni po zaliczeniu w terminie podstawowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z prezentacji i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku większej liczby nieobecność na zajęciach seminaryjnych sposób wyrównywania zaległości ustalany jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone kursy: Eksploatacja maszyn oraz Mechanika płynów

Recommended literature and teaching resources:

1. Czarny, R., red.: Systemy centralnego smarowania maszyn i urządzeń. Ofic. Wyd. P.Wr., Wrocław 2000
2. Rheo Mang, Wilfried Dresel, Lubricants and Lubrication, Wiley-VCH GmbH & Co., 2007
3. Machowski B.,Ochoński W.Czachórska E.: Uszczelnienia, PWN, Warszawa, 1991
4. Brown M.: Seals and Sealing Handbook, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1995
5. Muller H.K., Nau B.: Fluid sealing Technology, CRC, New York, 1998
6. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Tom 1 i Tom 2. WNT, Warszawa 1997
7. Rawski F., Bocheński C.: Układy zasilania silników spalinowych. Wyd. PW, Warszawa 1991.
8. Kasedorf, J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, Warszawa 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Barbara WORSZTYNOWICZ: Analiza jakościowa płomienia spalanej aktywowanej magnetycznie mieszanki LPG. Mechanics vol. 24 no. 3 (2005 ) 227–229
2. Barbara WORSZTYNOWICZ: A new concept of a catalyst support for internal combustion engines. Mechanics vol. 26 no. 1 (2007 ) 30–35
3. Barbara WORSZTYNOWICZ: Influence of the mixture composition on the conversion degree of catalytic converter during power supply of the engine with natural gas. Journal of Polish CIMAC vol. 8 no. 2 (2013 ) 99–106
4. Zbigniew A. SZYDŁO: Effective oil/air ratio in industrial oil mist lubricating systems. Industrial Lubrication and Tribology vol. 59 no. 1 (2007) 4–11
5. Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH, Zbigniew SZYDŁO: Badania szczelności obrotowych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną pracujących w wodzie. Hydraulika i Pneumatyka 2 (2014) 13–16.
6. Włodzimierz OCHOŃSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Opis patentowy; PL 227804 B1
7. Wendler B., MOSKALEWICZ T., KOT M., ZIMOWSKI S., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A., Pawlak W. et al.: Modern self-lubricating coatings for automotive, aviation and spacecraft industry. Materials Science Forum 782 (2014 ) 31–38.
8. Wiesław A. RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Polyesterimide composites as a sensor material for sliding bearings. Composites Part B, Engineering 37 (2006 ) 81–88
9. Piotr BERA: A comparison of the fuel consumption characteristic in dynamic states with the general characteristic of the combustion engine. Combustion Engines 44 (2015 ) 726–731
10. Piotr BERA: Torque characteristic of SI engine in dynamic operating states. Combustion Engines 56 (2017) 175–180
11. Piotr BERA: Applying neural network in computing filling coefficient of four-stroke internal combustion engine. Mechanics and Control 30 (2011) 53–59

Additional information:

None