Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia i organizacja napraw i remontów
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-209-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia organizacji i planowania przeglądów i odnów a w szczególności odnów prewencyjnych obiektów technicznych i ich elementów jak również technologii przeprowadzania napraw i regeneracji różnych elementów maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K02 Execution of a project,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. MBM2A_U01, MBM2A_U09, MBM2A_U20 Execution of a project,
Test,
Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. MBM2A_U05, MBM2A_U20 Execution of a project,
Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. MBM2A_U25, MBM2A_U23 Test,
Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. MBM2A_U19, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U10, MBM2A_U23 Execution of a project,
Test,
Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. MBM2A_W14, MBM2A_W09 Completion of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Student zna podstawowe metody techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. MBM2A_W16, MBM2A_W09 Execution of a project,
Test,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. MBM2A_W14, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W15 Completion of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie technologii napraw i planowania remontów maszyn i urządzeń technicznych. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych, posługiwać się aparatem matematycznym do modelowania zagadnień technicznych i procesów technologicznych oraz stosować metody statystyki matematycznej do planowania działań inżynierskich. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności wykorzystywania metod i narzędzi informatycznych w modelowaniu procesów technologicznych i rozwiązywaniu zadań technicznych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności projektowania procesów technologicznych i produkcyjnych w obszarze technologii regeneracji i planowania napraw i remontów. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania procesów technologicznych, analizy systemów przeprowadzania napraw i remontów oraz umiejętności kreatywnego działania w obszarze technologii i eksploatacji. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie rozwiązywania materiałowych i technologicznych problemów eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z technologią wykonania i planowaniem napraw i remontów. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie modelowania i zarządzania procesami technologicznymi z uwzględnieniem wymagań ekologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (26h):
Technologia i organizacja napraw i remontów – wykłady

1. Wprowadzenie. Procesy stochastyczne i funkcja odnowy
2. Modele odnów prewencyjnych obiektów technicznych
3. Zastosowanie programowania dynamicznego i modeli decyzyjno-losowych w planowaniu odnów prewencyjnych
4. Optymalizacja procesów eksploatacji wybranymi metodami
5, 6, 7. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, elektrochemiczne i elektroiskrowe
8. Regeneracyjne powłoki: galwaniczne, próżniowe – PVD, CVD
9. Ekonomiczne aspekty regeneracji
10. Adaptacja modeli odnów prewencyjnych do wybranych zastosowań praktycznych
11. Charakterystyka metod planowania i przeprowadzana odnów prewencyjnych w warunkach przemysłowych
12. Planowanie zapasu części wymiennych
13. Wykorzystanie wybranych metod statystycznych w procesach obsługiwania obiektów technicznych

Laboratory classes (13h):
Technologia i organizacja napraw i remontów – laboratorium

1. Technologia nagniatania naporowo-tocznego
2. Technologia regeneracji tulei cylindrowych
3. Technologia regeneracji elementów ze stopów aluminium
4. Technologia regeneracji elementów stalowych
5. Technologia regeneracji głowic zaworowych
6. Technologia regeneracji metodami napawania
7. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Project classes (13h):
Technologia i organizacja napraw i remontów – projekt

1. Wprowadzenie. Analiza konstrukcyjna oraz procesu eksploatacji wybranego obiektu technicznego
2. Opracowanie statystyczne danych eksploatacyjnych analizowanego obiektu
3. Wyznaczenie strategii odnów prewencyjnych części lub podzespołów obiektu
4. Zestawienie harmonogramu odnawiania prewencyjnego
5. Rozwiązywanie wybranych problemów optymalizacji procesów eksploatacji z wykorzystaniem technik informatycznych
6. Przykład wykorzystania modeli decyzyjno-losowych w planowaniu przeglądów i odnowy
7. Zaliczenie ćwiczeń projektowych (sprawdzian pisemny)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu i zaliczenia wszystkich części zadania projektowego. Do zaliczenia każdego sprawdzianu i zadania projektowego przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z pozytywnych ocen z zaliczenia: ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,3), ćwiczeń projektowych (waga 0,3) oraz egzaminu (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu: konstrukcji i technologii maszyn, materiałoznawstwa, obróbki ubytkowej oraz eksploatacji i niezawodności maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

1. Beichelt F. (tł. Dembiński A.): Problemy niezawodności i odnowy urządzeń technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
2. Bellman R. E., Dreyfus S. E.: Programowanie dynamiczne (Zastosowanie). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
3. Dethoor J. M., Groboillot J. L.: Trwałość urządzeń technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
4. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc. 1995.
5. Karpiński J., Firkowicz S.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1981.
6. Kostrzewa S., Nowak B.: Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1986.
7. Koźniewska I., Włodarczyk M.: Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1978.
8. Piasecki F. St.: Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportu. PNTTE, Warszawa 1996.
9. Przybylski W.: Technologia nagniatania. WNT, Warszawa 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pilch R.: Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal mills – Wyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 2017; 1: 81–86.
2. Pilch R.: A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 2015; 7: 615–624.
3. Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Koncepcja strategii odnów profilaktycznych na przykładzie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej [w:] Salamonowicz T. (red.): Problemy utrzymania systemów technicznych. Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014; 171–182.
4. Pilch R., Szybka J., Broniec Z.: Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting states – Wyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2012; 3: 203–207.
5. Broniec Z., Czachórska E., Figiel W., Furmanik K., Jasica G., Heinrich M., Lenkiewicz W., Pilch R., Szybka J., Tarnowski J.: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji Nr 3 pod red.: Lenkiewicz W., Szybka J., PAN, Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010.
6. Pilch R., Szybka J.: Adaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementów – Adaptive model of gas network replacement with imperfect repair of elements. Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems 2005; 4: 249–258.

Additional information:

None