Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Silniki spalinowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-210-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budową i zasadą działania silników spalinowych, projektowaniem wybranych elementów silnika spalinowego, analizą parametrów pracy silników spalinowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U10 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. MBM2A_U20, MBM2A_U25, MBM2A_U15 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W07 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W04, MBM2A_W07 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 20 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):

Podział silników spalinowych, zasada działania silnika 2- i 4-suwowego, podstawowe wielkości i definicje. (Division of internal combustion engines, principle of operation 2-stroke engine and 4-stroke engine, fundamental quantity and definitions)
Podstawowe cechy obiegów teoretycznych i rzeczywistych. (Primary features of theoretical and real engine cycles) Termodynamiczne podstawy pracy silnika spalinowego, obiegi teoretyczne: Otto, Diesel, Sabathe. (Thermodynamic basics of engine work, theoretical cycles:Otto, Diesel, Sabathe)
Obieg rzeczywisty silnika czterosuwowego. (Real cycle of 4-stroke engine)
Proces napełniania, proces sprężania, rozprężania i wylotu. (Filling process, compression process, expansion process, exhaust process)
Paliwa silnikowe: skład chemiczny i frakcyjny, własności paliw, cechy mieszanki paliwowo-powietrznej. (Engine fuels: chemical composition and fraction composition, fuels properties, features of fuel-air mixtures)
Zapłon elektryczny mieszanki, świece zapłonowe. (Electric ignition, spark plugs)
Proces spalania normalnego w silniku o zapłonie iskrowym. Anomalie spalania. (Process of normal combustion on spark ignition engine. Anomaly of combustion)
Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym, systemy zasilania i typy komór spalania w silnikach ZS. (Process of combustion on diesel engine, systems of fuel supply and types of combustion chambers on diesel engines) Doładowanie silników spalinowych. (Supercharging of engines)
Metody regulacji mocy i obciążenia silnika ZI i ZS. (Methods of adjusting of power and loading of engines) Parametry robocze silnika. (Working parameters of engine)

Laboratory classes (16h):

Stanowisko hamowni silnikowej, aparatura badawcza, metody pomiarowe, BHP na stanowisku. (engine test bench, test apparatures, methods of measurement)
Budowa silnika spalinowego (construction of combustion engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika ZI. (Speed characteristic of spark ignition engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika ZI. (Load characteristic of spark ignition engine)
Sprawności silnika spalinowego (Efficiency of combustion engine)
Bilans cieplny silnika spalinowego (thermal balance of combustion engine)
Charakterystyka napełniania silnika spalinowego (Volumetric efficiency of combustion engine)
Doładowanie silnika ZS (Turbocharging of compression ignition engine)

Project classes (10h):

Charakterystyki silnikowe (engine characteristics)
Dobór turbosprężarki do silnika ZS (selection of turbocharger to compression ignition engine)
Projekt tłoka do silnika ZI (project of piston to spark ignition engine)
Charakterystyka uniwersalna silnika spalinowego (universal characteristic of combustion engine)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności.
Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich projektów. Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z zajęć laboratoryjnych, projektowych i egzaminu pisemnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe, pod warunkiem, że będzie wystarczająca liczba miejsc i prowadzący wyrazi zgodę.

Prerequisites and additional requirements:

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Recommended literature and teaching resources:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None