Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja silników spalinowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-307-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budową i eksploatacją silników spalinowych, w tym emisji szkodliwych składników spalin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. MBM2A_K02, MBM2A_K05 Examination,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne MBM2A_U13, MBM2A_U02, MBM2A_U16, MBM2A_U14 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych MBM2A_U13, MBM2A_U19, MBM2A_U20, MBM2A_U14 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W003 student posiada wiedze z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie silników spalinowych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności z zakresu oceny oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy warunków eksploatacyjnych silników spalinowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu eksploatacji silników spalinowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu stanów pracy oraz diagnostyki silników spalinowych + - + - - - - - - - -
M_W003 student posiada wiedze z zakresu aspektów ekologicznych silników spalinowych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Module content
Lectures (20h):

Stany eksploatacji silnika spalinowego w pojeździe i maszynie. (Operation conditions of internal combustion engine on vehicle and machine)
Zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji silników spalinowych w pojazdach i maszynach. (Principles of correct and safe operating of engines on vehicle and machine)
Zasady wykonywania napraw typowych usterek eksploatacyjnych silników spalinowych. (Principles of execute repair of typical operating faults of engines)
Materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych. (Operating materials used on engines)
Oleje silnikowe: własności fizyczne, zmiany własności oleju podczas eksploatacji, dodatki uszlachetniające. (Engines oils: phisics properties, changes of oil properties during operation, additives)
Klasyfikacja olejów silnikowych wg SAE, API, CCMC, ACEA. Normy producentów silników dotyczące jakości oleju. (Classification of engine oils according to SAE, API, CCMC, ACEA. Standards of engine producers on quality of oil)
Klasyfikacja świec zapłonowych. (Classification of spark plugs)
Paliwa silnikowe w aspekcie eksploatacji silników, paliwa alternatywne. (Engine fuels in aspect of engines operation, alternative fuels)
Zasady dopuszczenia silników spalinowych do eksploatacji, normy homologacyjne. (Admission principles of engines to operation , homologation standards)
Eksploatacja silników w aspekcie emisji toksycznych składników spalin. (Operation of engines in aspect of toxic exhaust emission)
Analiza typowych usterek eksploatacyjnych silników ZI i ZS. (Analysis of typical operating faults of spark ignition engines and diesel engines)
Eksploatacja nowoczesnych systemów zasilania silników ZS. (Operation of advanced systems of fuel supply of diesel engines)
Procedury kontrolne silników spalinowych podczas okresowych badań pojazdów i maszyn. (Control procedures of engines during MOT tests of vehicles and machines)
Analiza nowoczesnych programów diagnostycznych silników spalinowych. (Analysis of advanced diagnostics programs of engines)

Laboratory classes (10h):

Zasady eksploatacji analizatora spalin (principles of operating of exhaust-gas analyser)
Pomiar stężenia składników toksycznych spalin silnikowych (measurement of toxic components of exhaust)
Stopień konwersji reaktora katalitycznego (conversion degree of catalytic converter)
Pomiar zadymienia spalin silnikowych (measurement of exhaust smoke)
Analiza uszkodzeń eksploatacyjnych wybranych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (analysis of operation failures of selected construction elements of engine)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne pod warunkiem, że będzie wystarczająca liczba miejsc i prowadzący wyrazi zgodę.

Prerequisites and additional requirements:

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów oraz silników spalinowych

Recommended literature and teaching resources:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None