Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-308-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji celów osobistych oraz grupowych. MBM2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną wytwarzania wyrobu. MBM2A_U01 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wykorzystać oprogramowanie typu CAx w procesie przygotowania produkcji dla zautomatyzowanych systemów wytwarzania. MBM2A_U21 Execution of laboratory classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu właściwości materiału na parametry obróbki ubytkowej kształtowanego przedmiotu. MBM2A_W07 Participation in a discussion,
Test results,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod programowania obrabiarek CNC oraz aplikacji CAM wspierających automatyzację wytwarzania. MBM2A_W12 Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji celów osobistych oraz grupowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną wytwarzania wyrobu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać oprogramowanie typu CAx w procesie przygotowania produkcji dla zautomatyzowanych systemów wytwarzania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu właściwości materiału na parametry obróbki ubytkowej kształtowanego przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod programowania obrabiarek CNC oraz aplikacji CAM wspierających automatyzację wytwarzania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):

W1:Nowe materiały konstrukcyjne w budowie obrabiarek oraz tendencje rozwojowe maszyn i urządzeń technologicznych.
W2:Struktura obrabiarek i rola technologii CNC w ewolucji współczesnych maszyn.
W3:Układy funkcjonalne i konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie.
W4:Konstrukcja zespołów funkcjonalnych i układów obrabiarki.
W5:Układy napędowe obrabiarek sterowanych numerycznie.
W6:Układy i systemy zautomatyzowanego mocowania przedmiotów – paletyzacja.
W7: Systemy automatycznej wymiany narzędzi, magazyny narzędzi, układy manipulacji przedmiotem obrabianym, autonomiczna praca systemów wytwarzania.
W8:Układy sterowania cyfrowego oraz interpolacji.
W9:Badania dokładności odbrabiarek.
W10:Diagnostyka i nadzorowanie ostrza oraz procesu skrawania.
W11:Systemy CAM wspierające programowanie obrabiarek.
W12.Programowaie obróbki przedmiotów obrotowo-symetrycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego MTS TOP CAM.
W13: Programowanie obróbki przedmiotów pryzmatycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego MTS TOP CAM.
W14:Podstawy programowania parametrycznego.

Laboratory classes (20h):
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne w systemie Heidenhain

  Opracowanie programu sterującego dla zadanego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego. Zastosowanie:
  1. Geometrycznego opisu konturu
  2. Kompensacji narzędzia
  3. Metod interpolacji kołowej
  4. Cykli obróbkowych
  5. Powtórzeń i podprogramów
  6. SL-cykli
  7. Programowania parametrycznego
  8. Dodatkowych opcj systemu (FK-programowanie, konwerter DXF itp)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium dot. treści wykładowych oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warsza-wa 2000.
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1998.
4. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, Warszawa 2006.
5. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Wrocławskiej. Wrocław 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None