Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-309-ET-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy metodyki realizacji, opracowania i prezentacji pracy dyplomowej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K08, MBM2A_K07 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu budowy, eksploatacji i niezawodności maszyn. MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. MBM2A_U02, MBM2A_U05, MBM2A_U04, MBM2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. MBM2A_U13, MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U12, MBM2A_U08 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U24, MBM2A_U27 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej. MBM2A_W17, MBM2A_W15 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania w budowie i eksploatacji obiektów technicznych, wykorzystania modeli teoretycznych. MBM2A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu budowy, eksploatacji i niezawodności maszyn. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania w budowie i eksploatacji obiektów technicznych, wykorzystania modeli teoretycznych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (15h):

1. Procedury uczelniane i uchwały związane z realizacją pracy dyplomowej i magisterskim egzaminem dyplomowym.
2-3. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Korzystanie ze źródeł informacji. Problem plagiatu.
4-9. Charakterystyka etapów pracy dyplomowej. Zasady formułowania problemu badawczego i metod jego rozwiązania. Zasady edytorskiego opracowania tekstu pracy. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników. Opracowanie podsumowania i wniosków końcowych pracy. Przygotowanie prezentacji pracy.
10-15. Prezentowanie postępów w realizacji prac dyplomowych i dyskusja.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia seminarium wymagane są obecności na zajęciach (student może mieć nie więcej niż 4 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz przedstawienie prezentacji z postępów w realizacji pracy.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

W ocenie końcowej uwzględniana jest ocena z prezentacji postępów w realizacji pracy dyplomowej oraz nieobecności na zajęciach (każda godzina nieobecności obniża ocenę końcową o 0,5 stopnia).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie seminaryjne pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Boc J.: Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisać pracę magisterską. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001
7. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy
dyplomowej. CeDeWu, Warszawa 2009
8. Bielc E., Bielc J.: Podręcznik pisania prac. Wydawnictwo EJB, Kraków 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None