Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-310-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. MBM2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K05 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. MBM2A_U24, MBM2A_U08 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. MBM2A_U09 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. MBM2A_W02 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. MBM2A_W02 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 15 h
Module content
Seminar classes (15h):
Zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.
Omówienie sposobu prezentacji osiągnięć pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z duskusji (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów.

Recommended literature and teaching resources:
  1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red), Poradnik pisania pracy dyplomowej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
    Warszawa, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf

Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None