Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Języki programowania
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-108-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem zajęć jest umożliwienie studentom przeglądu rozwiązań współczesnej Inżynierii Oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania. Przedmiot przeznaczony jest dla osób, które nie praktykują na co dzień programowania komputerów. W związku z tym poruszane są najistotniejsze zagadnienia (schemat blokowy, algorytm, cykl życia programu itp.) jednak bez szczegółowego wnikania w poszczególne. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych przedstawiany (nie nauczany) jest język Python.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs MBM2A_U04, MBM2A_U14, MBM2A_U03 Oral answer,
Project
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów MBM2A_U03 Oral answer,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania MBM2A_W10, MBM2A_W02 Activity during classes,
Oral answer
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów MBM2A_W02 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs - - - - - - - - - - -
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania + - + - - - - - - - -
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Podstawy budowy komputera – hardware a software
 2. Programowanie w asemblerze
 3. Zadania systemów operacyjnych
 4. Przetwarzanie wsadowe, skrypty
 5. Budowa i różnice pomiędzy interpreterami a kompilatorami
 6. Algorytmy i struktury danych – sterowanie programem, typy i zakresy danych
 7. Proces programowania, cykl życia programu
 8. Praca zespołowa nad programem, podział pracy pomiędzy programistami
 9. Programowanie strukturalne. Programowanie obiektowe
 10. Przegląd i porównanie języków programowania i popularnych implementacji
 11. Typowe błędy podczas programowania i sposoby ich unikania
 12. Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru, szybkości działania programu
 13. Przegląd typowych aplikacji (edytory tekstu, grafiki, dźwięku, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.) pod kątem programowania ich działania
 14. Programowanie baz danych – język zapytań
 15. Programowanie makr w programach biurowych
 16. Zabezpieczanie programów
Laboratory classes (26h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są trzy prace domowe. Prace domowe nie są oceniane – są zaliczane. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzależniona jest od liczby wykonanych prac i ich terminowości:
- jedna praca – ocena 3.0
- dwie prace – ocena 4.0
- trzy prace – ocena 5.0.
Opóźnienie w wykonaniu pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5.

Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne (minimum jedna praca domowa).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczą oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek bycia zorientowanym w tematyce zajęć, na których był nieobecny – prowadzący może zadać pytanie z zakresu zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None