Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-109-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapozna się z systemami teleinformatycznymi i multimedialnymi, samodzielnie zbuduje taki system.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się MBM2A_K02 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne MBM2A_U11, MBM2A_U09, MBM2A_U08 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji MBM2A_W02, MBM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych MBM2A_W06, MBM2A_W05 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Podstawowe pojęcia teletransmisji
 2. Transmisja danych cyfrowych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Podstawy systemów multimedialnych
 5. Zasady projektowania systemów multimedialnych
Project classes (26h):
 1. Przemiana analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa
 2. Błędy w transmisji danych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Systemy multimedialne
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie sprawozdań i ustnego kolokwium dotyczącego tych projektów.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w pierwszej części sesji o ile oddał wszystkie sprawozdania przed końcem zajęć z semestru.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych, jej wartość może być modyfikowana po rozmowie z prowadzącym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest samodzielnie uzupełnić braki wynikające z nieobecności na zajęciach.
Każdą nieobecność należy usprawiedliwić.
Nieobecność na 30% zajęć daje uzasadnioną podstawę do przeprowadzenia kolokwium sprawdzającego, czy student osiąga wymagane efekty uczenia się.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę z matematyki oraz informatyki.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Read R., Telekomunikacja, WKŁ, Warszawa 2000
 2. Sportack M., Sieci komputerowe – księga eksperta, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999
 3. Clark M. P., Network and telecommunications design and operations, John Willey & Sons, Cichester 1999
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Mateusz CZECHOWSKI, Roman FILIPEK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Maciej ŚLIWIŃSKI, Jerzy WOŁOSZYN, Witold ŻYWIEC: Mechanical engineering in Smart Grid technology, AGH. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska 2, Kraków 2015

J. WICIAK, B. BORKOWSKI, I. CZAJKA: Prototype system for marking and identification of dangerous spots for vision impaired people – size and shape testing marking the dangerous spots zone, Acta Physica Polonica A, vol. 121 no. 1-A

Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ, Władysław HAMIGA, Dawid ROMIK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Jerzy WOŁOSZYN: Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics, red. merytoryczna tomu: Andrzej GOŁAŚ, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2017

Andrzej GOŁAŚ, Ireneusz CZAJKA, Krystian SZOPA: Zabezpieczanie danych pomiarowych w systemach monitoringu środowiska, W: OSA’10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010

Additional information:

None