Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika komputerowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-110-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawy typografii, percepcji barw oraz budowy urządzeń wykorzystywanych w tworzeniu grafiki komputerowej. Duży nacisk położony jest na wykorzystanie darmowych narzędzi oraz baz danych elementów graficznych i fotografii. Jako narzędzia do wykonywania prac domowych prezentowane będą m.in. Gimp, Blender, Unity.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu MBM2A_U05 Oral answer,
Execution of a project
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację MBM2A_U19 Oral answer,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej MBM2A_W02 Oral answer,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki MBM2A_W02 Activity during classes,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu + - - + - - - - - - -
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej + - + + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki - - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 13 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Sposoby zapisu i reprezentacji grafiki, porównanie grafiki wektorowej i rastrowej
 2. Podstawy DTP: formaty, rodzaje papieru, czcionki, barwy – zasady ich doboru
 3. Tworzenie obrazów trójwymiarowych, perspektywicznych i stereoskopowych
 4. Algorytmy linii zasłoniętych i cieniowania powierzchni, algorytm z-bufora, metoda śledzenia promienia
 5. Przekształcanie obrazów, filtry – efekty specjalne
 6. Przejścia między obrazami – morfing
 7. Fotografia cyfrowa
 8. Podstawy animacji komputerowej
 9. Grafika w Internecie
 10. Przegląd popularnych programów graficznych, bibliotek elementów graficznych i czcionek oraz języków programowania grafiki
Project classes (13h):
 1. Żródła oprogramowania, biblioteki grafik, fora tematyczne
 2. Projekt wizytówki, papieru firmowego
 3. Projekt trójwymiarowego logo
 4. Animacja komputerowa
 5. Projekt strony www
Laboratory classes (13h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są trzy prace domowe.
Prace domowe nie są oceniane – są zaliczane.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzależniona jest od liczby wykonanych prac i ich terminowości:
- jedna praca – ocena 3.0
- dwie prace – ocena 4.0
- trzy prace – ocena 5.0.
Opóźnienie w wykonaniu pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5.

Praca nie zaliczona w terminie może być zaliczona w terminie poprawkowym – obniżona ocena o 0,5. W celu zaliczenia w terminie poprawkowym może być wymagane wykonanie dwóch prac.

Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne (minimum jedna praca domowa).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odbycie zajęć z inną grupą, a w przypadku niemożności – samodzielne opracowanie zaległego materiału i ew. ustne zreferowanie na kolejnych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None