Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Smart metering systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-114-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipek Roman (roman.filipek@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych (ISP). Zna obszary i korzyści
wykorzystania ISP, przetworniki pomiarowe, proces przetwarzania analogowo-cyfrowego, przesyłania,
analizy i prezentacji wyników pomiarów. Poznaje metody projektowania ISP: funkcyjnych,
kompensacyjnych, ekspertowych, uczących się, nadmiarowych. Student potrafi opisać wybrany inteligentny system pomiarowy i zaprezentować jego działanie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych MBM2A_K05 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. MBM2A_U10 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe MBM2A_U11 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. MBM2A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych MBM2A_W06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych - - - - - + - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (20h):
Tematy kolejnych wykładów w języku angielskim

1. Introduction

2. Smart metering system and its structure

3. Transducers

4. Analog to Digital conversion

5. Interferences and measurement uncertainty

6. Measuring interfaces, microcontrollers and data acquisition cards

8. Acquisition of measurands and their presentation

9. Data analysis using machine learning

10. Summary

Seminar classes (10h):
 1. Zarys problematyki systemów pomiarowych
 2. Cykl prezentacji i dyskusji dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie oceny prezentacji na seminarium

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa oblicznana będzie na podstawie:
przygotowania osobistego do seminariów, opracowania i zaprezentowania własnych prac – prezentacji 90%,
oceny aktywności studenta na seminariach 10 %.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na seminarium na którym ma odbyć się prezentacja, prezentacja na najbliższym kolejnym seminarium.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać elementarne umiejętności z zakresu programowania i implementacji metod
numerycznych do analizy sygnału. Niezbędna jest również podstawowa wiedza z metrologii, automatyki
i identyfikacji systemów dynamicznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002
2. Kazimierczak W.: Miernictwo teletechniczne. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
3. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Mechanical engineering in Smart Grid technology / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz
CZAJKA, Mateusz CZECHOWSKI, Roman FILIPEK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Maciej
ŚLIWIŃSKI, Jerzy WOŁOSZYN, Witold ŻYWIEC ; AGH. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki AGH, 2015

2. Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics / red. merytoryczna tomu:
Andrzej GOŁAŚ ; aut.: Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ, Władysław
HAMIGA, Dawid ROMIK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Jerzy WOŁOSZYN. — Kraków :
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki AGH, 2017

3. Active and passive structural acoustic control of the smart beam / R. FILIPEK, J. WICIAK // The
European Physical Journal. Special Topics ; ISSN 1951-6355. — 2008 vol. 154, s. 57–63.

4. Analiza MES promieniowania dźwięku przez belkę z elementami piezoceramicznymi — Finite
elements analysis of sound radiation from a beam with piezoceramic elements / Roman FILIPEK, Jerzy
WICIAK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561.
Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008

Additional information:

None