Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Integrated information management systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-210-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Module summary

W efekcie przeprowadzonych zajęć student będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, a także działać indywidualnie oraz w grupie MBM2A_K01, MBM2A_K06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją MBM2A_W14, MBM2A_W11, MBM2A_W10, MBM2A_W02, MBM2A_W13, MBM2A_W12 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W14, MBM2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, a także działać indywidualnie oraz w grupie - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Wprowadzenie do teorii informacji. Idea zarządzania informacją
 2. Struktura systemu zarządzania informacją, koncepcje planowania i kontroli
 3. Klasyfikacja systemów zarządzania informacją
 4. Zintegrowany system zarządzania informacją – definicja. Klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania informacją
 5. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym – planowanie i sterowanie produkcją, planowanie technologiczne, komputerowe wspomaganie projek
 6. Systemy bazodanowe
 7. Zarządzanie projektami
 8. Systemy informacji przestrzennej (GIS) – architektura i wybrane zastosowania
 9. Wprowadzenie do Latexa, przygotowywanie dokumentacji projektowej
 10. Społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym
Project classes (26h):
 1. Wprowadzenie do języka SQL, dostęp do bazy danych
 2. Przykłady podstawowych funkcji SQL
 3. Łączenie tabel, podzapytania zwykłe i skorelowane
 4. Manipulowanie danymi umożliwiające wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych z tabel
 5. Realizacja projektów w grupach
 6. Wprowadzenie do Latexa, skład przykładowych dokumentów
 7. Omówienie wykonanych projektów
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zajęciach projektowych obecność studenta jest obowiązkowa. W uzasadnionych przypadkach nieobecności usprawiedliwionych student może być dopuszczony do zaliczenia przedmiotu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie w terminie wszystkich projektów. Ostateczny termin oddania projektów to ostatni dzień zajęć w semestrze. Zaliczenie w terminie zasadniczym uzyskuje student, który oddał w terminie wszystkie wymagane projekty i uzyskał za nie oceny pozytywne. Do terminu poprawkowego może przystąpić tylko ten student, który oddał w terminie projekty. Projekty oddane po zakończeniu zajęć danego semestru, w czasie sesji egzaminacyjne, nie będą oceniane i student taki nie będzie miał zaliczonych ćwiczeń projektowych.
Przewiduje się 2 terminy egzaminu – pierwszy w sesji podstawowej, drugi w sesji poprawkowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (50% wartości oceny) i oceny z zaliczenia zajęć projektowych (50%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne oraz z rozmowy z prowadzącym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzasadnionych przypadkach (nieobecności usprawiedliwione) student będzie miał możliwość zaliczenia przedmiotu, jednakże powstałe zaległości musi nadrobić we własnym zakresie, z możliwością konsultacji z prowadzącym zajęcia. Ze względu na specyfikę przedmiotu, nie ma możliwości odrabiania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Minimum podstawowa wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej. Umiejętność obsługi komputera. Znajomość programów z rodziny CAD. Podstawowe wiadomości z zakresu baz danych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Sawik T., Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków 1998
 2. Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 4. Davis G. B., Olson M. H., Management information systems. Conceptual foundations, structure, and development, McGraw-Hill, New York 2000
 5. Harris W., Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Suder-Dębska K., Idea smart acoustics w zarządzaniu klimatem akustycznym obszaru zurbanizowanego, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2, S. 91–98, Kraków 2012
 2. Gołaś A., Ciesielka W., Czajka I., Czechowski M., Filipek R., Suder-Dębska K., Szopa K., Śliwiński M., Wołoszyn J., Żywiec W., _Mechanical engineering in Smart Grid technology _, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 2, Kraków 2015
 3. Ciesielka W., Czajka I., Filipek R., Gołaś A., Hamiga W., Romik D., Suder-Dębska K., Szopa K., Wołoszyn J., Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 10, Kraków 2017
 4. Czajka I., Suder-Dębska K., Gołaś A., Wykorzystanie idei Smart Acoustics do zarządzania klimatem akustycznym, Materiały 59. Otwartego Seminarium z Akustyki połączonego z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego”, Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012, S. 49–52
Additional information:

None