Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sieci neuronowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-308-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Wszołek Wiesław (wwszolek@agh.edu.pl)
Module summary

Nowa gałąź informatyki, budująca wiele nadziei i jeszcze więcej kontrowersji. Programowanie sieci z wykorzystaniem danych pomiarowych. Zastosowanie tam, gdzie nie mamy dokładnego modelu obiektu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna przydatność metod sztucznej inteligencji w poprawie zakresu i jakości usług technicznych. Report,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność w zakresie numerycznego opracowywania sztucznych sieci neuronowych do zastosowań w inżynierii mechanicznej idiagnostyce. MBM2A_U11, MBM2A_U21, MBM2A_U14, MBM2A_U19, MBM2A_U20, MBM2A_U18 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność w zakresie oceny przydatności metod sztucznej inteligencji do badań i zastowań w inżynierii mechanicznej i diagnostyce. MBM2A_U11, MBM2A_U21, MBM2A_U14, MBM2A_U19, MBM2A_U20, MBM2A_U18 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji wykorzystywanej w inżynierii mechanicznej. MBM2A_W02, MBM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W002 Wykarze się wiedzą na temat sztucznych sieci neuronowych: historii powstania, zasady działania, projektowania, testowania i wdrażania do zastosowań w inżynierii mechanicznej. MBM2A_W02 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna przydatność metod sztucznej inteligencji w poprawie zakresu i jakości usług technicznych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność w zakresie numerycznego opracowywania sztucznych sieci neuronowych do zastosowań w inżynierii mechanicznej idiagnostyce. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność w zakresie oceny przydatności metod sztucznej inteligencji do badań i zastowań w inżynierii mechanicznej i diagnostyce. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji wykorzystywanej w inżynierii mechanicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wykarze się wiedzą na temat sztucznych sieci neuronowych: historii powstania, zasady działania, projektowania, testowania i wdrażania do zastosowań w inżynierii mechanicznej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):
Program wykładów:

1. Podstawowe wiadomości ze sztucznej inteligencji
2. Neurony biologiczne, sztuczne modele neuronów, metody uczenia
3. Modele sztucznych sieci neuronowych
4. Sieci neuronowe jedno i wielowarstwowe
5. Reguły uczenia sieci neuronowych
6. Nadzorowane uczenie sieci neuronowych
7. Nienadzorowane uczenie sieci neuronowych
8. Uczenie głębokie i głębokie sieci neuronowe
9. Sieci samoorganizujące się (Kohonena)
10. Sieci rezonansowe ART
11. Sieci rekurencyjne (Hopfielda)
12. Algorytmy genetyczne w sieciach neuronowych
13. Zasady przygotowania danych wejściowych do sieci neuronowych (zbiory uczące, testujące)
14. Problemy praktycznego wykorzystania sieci neuronowych (zdolności generalizacyjne sieci, dobór optymalnej architektury pod względem generalizacji).
15. Zastosowania sieci neuronowych w diagnostyce technicznej medycznej i sterowaniu

Laboratory classes (10h):
Program ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Wprowadzenie do sieci neuronowych. Matematyczny model neuronu.
2. Perceptron – budowa, algorytm uczenia.
3. Siec jednokierunkowa wielowarstwowa. Uczenie sieci (pod nadzorem, bez nadzoru).
4. Uczenie głębokie
5. Sieci rekurencyjne Hopfielda
6. Sieci samoorganizujące Kohenena
7. Praktyczne zastosowanie sieci: aproksymacja funkcji liniowych i nielinowych
8. Praktyczne zastosowanie sieci: rozpoznawanie obrazów.
9. Zaliczenie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest średnia arytmetyczna ocen cząstkowych: oceny z kartkówek wstępnych i oceny ze sprawozdań. Aktywność na zajęciach jest dodatkowo punktowana i podwyższa ocenę z zaliczenia laboratorium. Brakujące oceny z kartkówek wstępnych są uzupełniane na zajęciach zaliczeniowych.
Brak egzaminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (50%), ocena z kolokwium z wykładów (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdorazowo zasady wyrównywania zaległości ustalane są indywidualnie z prowadzącym zajęcia. Wszystkie laboratoria muszą być zaliczone.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z matematyki i fizyki, automatyki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych, podstawy metrologii, języki programowania (w tym MATLAB).

Recommended literature and teaching resources:

1. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
2. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D; Sztuczne sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994
3. Tadeusiewicz R.: Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
4. Żurata J., Barski M., Jędruch W.; Sztuczne sieci neuronowe, WN PWN, Warszawa 1996
5. Osowski Stanisław: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
6. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji, WN PWN, Warszawa 2006
7. pod red. Nałęcza M.; Sieci Neuronowe Tom 6, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000
8. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.; Sieci neuronowe , algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wszołek W.: Sieci neuronowe jako narzędzia do analizy procesów wibroakustycznych. Raport z projektu badawczego KBN numer 7 T07B 014 15, 2001
2. Wszołek W., Tadeusiewicz R., Izworski A, Wszołek T.: Analysis and classification of the pathological speech using artificial intelligence methods. Artificial Intelligence Series, Advances in Intelligent Systems, Fuzzy Systems, Evolutionary Computation, WSEAS Piraeus Greece, (Editeed by Nikos E. Mastorakis) 2002, pp 163167
3. Wszołek W., Tadeusiewicz R: Methods of voice signal analysis using artificial intelligence methods. Archives of Acoustics, vol. 28, No. 3, 2003
4. Wszołek W. : Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wspomagania jakościowej interpretacji biomedycznych sygnałów akustycznych. Raport z projektu badawczego KBN numer 4 T11C 031 23, 2006
5. Kłaczyński M., Wszolek T., Artificial Intelligence and Learning Systems Methods in Supporting Long-Term Acoustic Climate Monitoring, Acta Physica Polonica A, vol. 123, no. 6, pp. 1024-1028, 2013
6. Cioch W., Kłaczyński M., Rozpoznawanie obrazów wibroakustycznych w diagnostyce silników turbinowych, Materiały IX sympozjum naukowo-techniczne silniki spalinowe w zastosowaniach technicznych SILWOJ 2012, Puck, 21–23 października 2012,
7. Wiesław WSZOŁEK, Andrzej IZWORSKI; Deep neural network in acoustical signal analysis, 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Krynica Zdroj, Poland, 08–11 June 2015

Additional information:

None