Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surface Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-106-IM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. KĄC Sławomir (slawomir.kac@agh.edu.pl)
Module summary

Celem wykładu jest zapoznanie przyszłego magistra inżyniera z zasadami doboru technologii inżynierii powierzchni do określonych zastosowań (poprawa własności eksploatacyjnych części maszyn i urządzeń, jak również nadania im walorów dekoracyjnych). Omówiony zostanie wykorzystanie nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni w celu zapobiegania korozji i innym rodzajom zużycia materiałów, np.: ochrony turbin gazowych, elementów silników spalinowych i odrzutowych, części maszyn i narzędzi, itp.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego MBM2A_K05 Examination,
Test
M_K002 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały MBM2A_K02, MBM2A_K05 Examination,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie MBM2A_U09, MBM2A_U10 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentacje wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników MBM2A_U10, MBM2A_U05 Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali MBM2A_U24, MBM2A_U19 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia MBM2A_W09 Execution of laboratory classes,
Examination,
Test
M_W002 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni MBM2A_W09 Examination,
Test
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej MBM2A_W06, MBM2A_W09 Examination,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentacje wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników - - + - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia + - + - - + - - - - -
M_W002 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni + - + - - + - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 66 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):
Wykład

Celem wykładu jest zapoznanie przyszłego magistra inżyniera z zasadami doboru technologii inżynierii powierzchni do określonych zastosowań (poprawa własności eksploatacyjnych części maszyn i urządzeń, jak również nadania im walorów dekoracyjnych). Omówione zostaną istotne zagadnienia związane z obróbką cieplno-chemiczną warstw wierzchnich; technikami jarzeniowymi, technikami cienkowarstwowymi (CVD, PVD), ablacji laserowej, technologiami nakładania farb i polimerów. Omówiony zostanie wykorzystanie technologii inżynierii powierzchni w celu zapobiegania korozji i innym rodzajom niszczenia materiałów, ochrony turbin gazowych, elementów silników spalinowych i odrzutowych, części maszyn i narzędzi, itp.

W ramach wykładu przedstawione zostaną zagadnienia związane z wytwarzaniem powłok wielowarstwowych, funkcjonalnych powłok gradientowych, powłok stosowanych jako bariery dyfuzyjne i bariery cieplne.
Tematyka wykładu obejmuje:
- Wykład wprowadzający – przegląd technologii inżynierii powierzchni,
- Procesy nawęglania próżniowego i azotowania jarzeniowego,
- Podstawy technologii chemicznych i elektrochemicznych, powłoki platerowane, powłoki konwersyjne, techniki galwaniczne,
- Podstawy nanoszenia powłok malarskich i polimerowych,
- Technologie oparte o procesy fizyczne, podstawy wzrostu cienkich warstw i powłok (teorie zarodkowania i wzrostu warstw z fazy gazowej, ciekłej i stałej, struktura granic rozdziału), adhezja (czynniki sprzyjające adhezji, metody pomiaru),
- Nisko i wysokotemperaturowe natryskiwanie plazmowe,
- Technologie nanoszenia powłoki stosowanych jako bariery cieplne,
- Podstawy technologii jonowych oraz implantacji jonów,
- Podstawy procesów CVD i PVD,
- Podstawy procesu ablacji laserowej,
- Funkcjonalne warstwy gradientowe,
- Technologie cienkowarstwowe wykorzystywane w elektronice i elektrotechnice,
- Zasady doboru technologii inżynierii powierzchni do zastosowań w biomedycynie, w optyce, jubilerstwie, w przemyśle tekstylnym,
- Zasady doboru technologii inżynierii powierzchni do zastosowań w: przemyśle narzędziowym i zbrojeniowym, w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym, w lotnictwie, hutnictwie, energetyce, transporcie naziemnym, w przemyśle maszynowym i ciężkim sprzęcie budowlanym, w wyrobach AGD,
- Technologie inżynierii powierzchni w procesach wytwarzania i napraw wyrobów metalowych,
- Kierunki i perspektywy rozwoju inżynierii powierzchni.

Laboratory classes (20h):
Cwiczenia laboratoryjne

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Laserowa powierzchniowa obróbka materiałów
2. Galwaniczne nanoszenie powłok
3. Osadzanie powłok metodą zol-żel
4. Nanoszenie cienkich warstw przez napylanie magnetronowe i metodą LAPLD (ablacja laserowa)
5. Nawęglanie i azotowanie materiałów
6. Powierzchniowe indukcyjne hartowanie materiałów
7. Napawanie i natryskiwanie cieplne powierzchni materiałów
8. Chemiczne nanoszenie warstw i powłok

Seminar classes (6h):
Zajecia seminaryjne

W trakcie zajęć seminaryjnych studenci (w zespołach) otrzymują do opracowania (na podstawie publikacji naukowych) w formie prezentacji tematy dotyczące nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni. Podczas zajęć studenci referują opracowaną tematykę, a następnie prowadzona jest dyskusja, którą moderuje prowadzący zajęcia seminaryjne. Ocena z zajęć seminaryjnych jest wystawiana na podstawie przygotowania prezentacji, dyskusji oraz kolokwiów.
Przykładowa tematyka referatów:

- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie nawęglania i azotowania,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie metalizowania dyfuzyjnego,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie powłok nakładanych galwanicznie i ogniowo,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie technik laserowych,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie wykorzystania technik spawalniczych,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie hartowania indukcyjnego,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie techniki CVD,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie techniki PVD,
- Dyskusja, w oparciu o przegląd literatury, aktualnych osiągnięć w zakresie ablacji laserowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej dla przedmiotów kończących się egzaminem.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz seminariach jest obowiązkowa (wyjątek zwolnienie lekarskie).
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może uzyskać zaliczenie z ćwiczenia laboratoryjnego lub seminaryjnego na podstawie dyskusji z prowadzącym zajęcia, potwierdzającej zapoznanie się z tematyką oraz na podstawie kolokwium.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wystawiana na podstawie ocen z kolokwiów (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych) oraz sprawozdań.
Ocena z seminariów jest wystawiana na podstawie oceny prezentacji, udziału w dyskusji po prezentacjach oraz na podstawie kolokwiów.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych w określonym regulaminem studiów terminie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z zaliczenia ćwicz. laboratoryjnych + 0,4 x ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może uzyskać zaliczenie z ćwiczenia laboratoryjnego lub seminaryjnego na podstawie dyskusji z prowadzącym zajęcia, potwierdzającej zapoznanie się z tematyką oraz na podstawie kolokwium.

Jeżeli zajęcia laboratoryjne prowadzone są z kilkoma grupami, w różnych terminach, student za zgodą prowadzącego ćwiczenia może odrobić zajęcia z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Dla właściwego zrozumienia wykładu wymagane są podstawowe wiadomości z materiałoznawstwa oraz fizyki, chemii, chemii fizycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. T.Burakowski, E.Roliński, T.Wierzchoń: “Inżynieria Powierzchni”, Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa, 1992.
2. T.Burakowski i T.Wierzchoń: “Inżynieria Powierzchni Metali”, WNT W-wa, 1995.
3. T. Rosiński: “Wybrane zastosowania implantacji jonów w nauce i technice”, Ossolineum, Wrocław
1978.
4. R.Kloc: “Metody wytwarzania cienkich warstw metalicznych”, PWN, W-wa, 1974.
5. K.Przybyłowicz: “Metaloznawstwo”, Skrypt AGH, 1979 i wydania późniejsze.
6. D.S.Rickerby and A.Matthews: “Advanced Surface Coatings: a Handbook of Surface Engineering”,
Chapman and Hall, New York, 1991.7.P.Kula: „Inżynieryjna Warstwa Wierzchnia”, Wydawnictwa
Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
8. J. Kusiński: „ Lasery i ich zastosowanie w Inzynierii Materiałowej”, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”,
Kraków-2000.
9. A. Sokołowska: Niekonwencjonalne środki syntezy materiałów. PWN , Warszawa 1991,
10. K. Przybyłowicz: Teoria i praktyka borowania stali. Wyd. PŚW., Kielce 2000,
11. A. Michalski: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej. Ofic. Wyd. PW,
Warszawa 2000
12. W. Babul, H. Ziencik, T.Babul, Z. Ziółkowski: Powłoki impulsowo-gazotemiczne. Wyd. ITWL, Warszawa
1986
13. Z. Nitkiewicz: Wykorzystanie łukowych źródeł plazmy w inżynierii powierzchni. Wyd. P. Cz.,
Częstochowa 2001
14. B. Major: Ablacja i osadzanie leserem impulsowym. Wyd. „Akapit", Kraków 2002
15. M. Kupczyk: Syntetyczny opis zużycia ostrzy skrawających ze szczególnym uwzględnieniem zużycia
ściernego. Wyd. PTNP, Poznań 1998,
16. J. K. Senatorski: Podnoszenie tribologicznych właściwości materiałów przez obróbkę cieplną i
powierzchniową. Wyd. 1MP, Warszawa 2003,
A. Nakonieczny: Powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie. Wyd. IMP, Warszawa 2003,
17. J. Socha, J. A. Weber: Podstawy elektrolitycznego osadzania stopów metali. Wyd. BMP, Warszawa
2001,
18. M. Kupczyk: Inżynieria powierzchni – powłoki przeciwzużyciowe na ostrza skrawające. Wyd. PP,
Poznań 2004,
19. T. Burakowski: Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni. Wyd. PR, Radom 2004
20. M. Blicharski: Inżynieria powierzchni, WNT, 2009r.
21. Analiza bieżącej literatury w czasopismach: Inżynieria Powierzchni, Surface Coatings and
Technology, Surface Science, Surface Science Reports, Thin Solid Films, Wear

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Kac, M. Kopec, L. CIENIEK, A. Zarzycki, S. KĄC, A. Maximenko, E. M. Dutkiewicz, M. Marszalek; Influence of Cu layer thickness on morphology and magnetic properties of Co/Cu nanowires; Acta Physica Polonica. A ; 2018 vol. 133 no. 2, s. 302–305.
2. T. RATAJSKI, I. KALEMBA-REC, P. Indyka, S. KĄC, M. KOT, B. DUBIEL; Microstructural characterization of SiO2/Ni nanocomposites electrodeposited from a sulphate bath modified by PE; Materials Characterization : an international Journal on Materials Structure and Behavior ; 2018 vol. 142, s. 478–491.
3. M. Kopeć, [et al.], S. KĄC, [et al.]; Investigation of sediments causing damage to water meters in a large drinking water distribution system; Acta Physica Polonica. A ; 2018 vol. 133 no. 2, s. 296–301.
4. J. KUSIŃSKI, S. KĄC, K. KOWALSKI, S. Dosta, E. P. Georgiou, J. Garcia-Forgas, P. Matteazzi; Microstructure and properties of TiC/Ti coatings deposited by the supersonic cold gas spray technique; Archives of Metallurgy and Materials; 2018 vol. 63 iss. 2, s. 867–873.
5. B. DUBIEL, P. Indyka, I. KALEMBA-REC, A. KRUK, T. MOSKALEWICZ, A. RADZISZEWSKA, S. KĄC, A. KOPIA, K. BERENT, M. GAJEWSKA; The influence of high temperature annealing and creep on the microstructure and chemical element distribution in the γ,γ′ and TCP phases in single crystal Ni-base superalloy; Journal of Alloys and Compounds ; 2018 vol. 731, s. 693–703.
6. M. Kac, M. Kopec, L. CIENIEK, A. Zarzycki, S. KĄC, A. Maximenko, E. M. Dutkiewicz, M. Marszalek; Influence of Cu layer thickness on morphology and magnetic properties of Co/Cu nanowires; Acta Physica Polonica. A ; 2018 vol. 133 no. 2, s. 302–305.
7. Beata DUBIEL, Izabela KALEMBA-REC, Adam KRUK, Tomasz MOSKALEWICZ, Paulina Indyka, Sławomir KĄC, Agnieszka RADZISZEWSKA, Agnieszka KOPIA, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA; Influence of high-temperature annealing on morphological and compositional changes of phases in Ni-base single crystal superalloy; Materials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior ; 2017 vol. 131, s. 266–276.
8. M. Wojciechowska, K. Ziewiec, S. KĄC, K. Prusik; Mechanical properties of Ni−Fe−Cu−P−B alloy produced by two component melt spinning (TCMS); Archives of Metallurgy and Materials; 2017 vol. 62-iss. 1, s. 137–140.
9. T. RATAJSKI, I. KALEMBA-REC, P. Indyka, S. KĄC, M. KOT, B. DUBIEL; Microstructural characterization of SiO2/Ni nanocomposites electrodeposited from a sulphate bath modified by PEI; Materials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior ; 2018 vol. 142, s. 478–491.
10. D. M. Fronczek, R. Chulist, L. Lityńska-Dobrzyńska, S. KĄC, N. Schell, Z. Kania, Z. Szulc, J. Wojewoda-Budka; Microstructure and kinetics of intermetallic phase growth of three-layered A1050/AZ31/A1050 clads prepared by explosive welding combined with subsequent annealing; Materials and Design ; 2017 vol. 130, s. 120–130.
11. Microstructure and properties of TiC/Ti coatings deposited by the supersonic cold gas spray technique / J. KUSIŃSKI, S. KĄC, K. KOWALSKI, S. Dosta, E. P. Georgiou, J. Garcia-Forgas, P. Matteazzi; 2018 vol. 63 iss. 2, s. 867–873.
12. B. DUBIEL, P. Indyka, I. KALEMBA-REC, A. KRUK, T. MOSKALEWICZ, A. RADZISZEWSKA, S. KĄC, A. KOPIA, K. BERENT, M. GAJEWSKA; The influence of high temperature annealing and creep on the microstructure and chemical element distribution in the γ,γ′ and TCP phases in single crystal Ni-base superalloy; Journal of Alloys and Compounds; 2018 vol. 731, s. 693–703.
13. E. DURDA, J. Jaglarz, S. KĄC, K. PRZYBYLSKI, Y. El Kouari; Characterization of perovskite film prepared by pulsed laser deposition on ferritic stainless steel using microscopic and optical methods; Optical Materials; 2016 vol. 56, s. 58–63.
14. Małgorzata Kac, Arkadiusz Zarzycki, Sławomir KĄC, Marek Kopec, Marcin Perzanowski, Erazm M. Dutkiewicz, Katarzyna Suchanek, Alexey Maximenko, Marta Marszalek; Effect of the template-assisted electrodeposition parameters on the structure and magnetic properties of Co nanowire arrays; Materials Science and Engineering. B, Advanced Functional Solid-State Materials ; 2016 vol. 211, s. 75–84.
15. Magdalena KOPERNIK, Sławomir KĄC, Maciej Gawlikowski, Grzegorz CIOS; Mechanical, structural, and chemical analysis of athrombogenic multilayer wall of ventricular assist device tested in hydrodynamic fatigue tests; Advanced Engineering Materials ; I2016 vol. 18 iss. 5 spec. iss.: SPP 1299 – Adaptive Surfaces for High Temperature Applications, s. 795–802.
16. Sławomir KĄC; Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką PLD – topografia powierzchni, morfologia, mikrostruktura i własności fizykochemiczne . — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017.
17. Grzegorz SZWACHTA, Sławomir KĄC, Tomasz MOSKALEWICZ; Structure and thermal stability of Bi3NbO7 thin films grown by pulsed laser deposition; Surface and Coatings Technology ; 2016 vol. 302, s. 474–481.

Additional information:

None