Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy nadzorowania procesów transportowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-304-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Charakterystyka systemów nadzorowania procesów transportowych.
 2. Charakterystyka telematyki transportu.
 3. Systemy wizyjne i śledzenia w procesie eksploatacji systemów transportowych.
 4. Systemy łączności i nawigacji w systemach transportowych.
 5. Automatyzacja identyfikacji towarów i ładunków oraz położenia urządzenia transportowego w przestrzeni roboczej.
 6. Środowiska cyfrowe do sterowania i nadzorowania systemu transportowego.
 7. Zautomatyzowane systemy i urządzenia monitoringu wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportowych dla potrzeb decyzyjnych.
 8. Systemy nadzorowania procesów transportowych na wybranych przykładach.
Laboratory classes (0h):
 1. Metody i techniki nadzorowania i badania procesów transportowych.
 2. Projektowanie układów wizyjnych dla potrzeb nadzorowania procesu eksploatacji środków transportu.
 3. Sieciowe systemy wizyjne w procesie eksploatacji systemów transportowych.
 4. Projekt trajektorii ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe z użyciem algorytmów heurystycznych.
 5. Projekt zadania nadrzędnego sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
Project classes (20h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest sumą ocen z ćwiczeń projektowych z wagą 0,5 i średniej oceny ze sprawdzianu i seminarium z wagą 0,5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
4. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie seminarium i sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.