Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Industrial logistics
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-101-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę z obszaru logistyki w odniesieniu do procesów logistycznych występujących w przedsiębiorstwach różnego typu (głównie – produkcyjnych – także w ujęciu Przemysł 4.0). Nabywa także umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych wykorzystując ujęcie systemowe i metody ilościowe inżynierii logistyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw MBM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa MBM2A_U13, MBM2A_U12, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Project,
Examination
M_U002 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników MBM2A_U13, MBM2A_U10, MBM2A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów MBM2A_W13 Examination,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki MBM2A_W13, MBM2A_W05 Examination
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji MBM2A_W13, MBM2A_W05 Activity during classes,
Examination
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises MBM2A_W13, MBM2A_W12 Activity during classes,
Examination
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych MBM2A_W13, MBM2A_W05, MBM2A_W03 Examination
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) MBM2A_W13 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 26 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
Treść wykładów

W01 Wstęp do logistyki, podstawowe pojęcia
W02 Logistyka procesów zaopatrzenia
W03 Metody klasyfikacji materiałów ABC – XYZ
W04 Prognozowanie popytu
W05 Optymalizacja zapasów
W06 Teoria systemów w logistyce
W07 Podstawy logistyki produkcji
W08_09 Narzędzia logistyki produkcji – Lean toolbox
W10 Automatyczna identyfikacja i EDI w systemach logistycznych
W11 Logistyka procesów dystrybucji
W12 Zagadnienia transportowe w ujęciu badań operacyjnych
W13 Logistyka zagospodarowania odpadów i zwrotna

Project classes (24h):
Treść ćwiczeń projektowych – z metod ilościowych (laboratorium komputerowe)

Część 1- Wybór dostawcy – metoda punktowa (radarowa)
Część 2 – Projekt obejmujący zagadnienia:
- Klasyfikacja materiałów i części metodami ABC, XYZ.
- Tworzenie macierzy ABC-XYZ i wybór strategii prognozowania i zapasów.
- Rozwiązanie problemu dostaw i utrzymania poziomu zapasów.
Część 3 – Zadanie transportowe
Formułowanie zadania optymalizacji dostaw.
Zagadnienia transportowe – projekt optymalnego rozdziału zadań przewozowych dla złożonego systemu magazynowo – dystrybucyjnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań projektowych.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach. Najpóźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z egzaminu + 0.25 ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość programowania liniowego i metod optymalizacji.

Recommended literature and teaching resources:

1. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
4. Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Poznań, PWE 2011
5. Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
6. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008
7. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011
8. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002
10.Michlowicz E.: Zarys logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
11.Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Poznań, ILiM 2001
12.Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z. : Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE 2012
13.Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. Reverse logistics. ILiM, Poznań 2009

Pomoce: czasopisma i portale internetowe
1.Logistyka
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Logistyka a Jakość

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Mindur M. (red.): Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Cz. III Michlowicz E: Inżynieria logistyki, s. 221-294, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2017
2. Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing
w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka No 1/2017, s. 48-53
3. Zwolińska B., Michlowicz E.: Cost impact of changes of the distribution system structure. Prace Naukowe PW, seria Transport, No 116/2017, s. 347-356
4. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering to improve the productivity indicators. Logistics and Transport, Nr 2(30)/2016, s. 7-14.
5. Michlowicz E.: Teoria systemów w logistyce. Logistyka No 4/2015, Logistyka – nauka, s.673-680.
6. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Optymalizacja dystrybucji w zadaniach transportowo – produkcyjnych. Logistyka No 4/2015, Logistyka – nauka, s.4898-4905.
7. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznych. Logistyka No 6/2015, Logistyka – nauka, s. 713-720.
8. Michlowicz E., Smolińska K.: Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcji. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, Nr 11/2014, s.59-63.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego (3 zadania) obejmującego metody ilościowe omawiane na wykładach. Warunki: min 10 obecności na wykładach oraz uzyskanie zaliczenia w terminie.