Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria systemów produkcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-102-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Module summary

Kreatywne wykorzystywanie wiedzy inżynierskiej w działalności gospodarczej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej MBM2A_K01, MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Examination,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Examination,
Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U08, MBM2A_U22, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U09, MBM2A_U27 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Examination
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Examination
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Examination
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W03 Presentation,
Participation in a discussion,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie przeprowadzić proces opracowania strategii produkcji dla zaprojektowanego produktu lub usługi - - - - - + - - - - -
M_K002 Uruchomić i przeprowadzić procedury rejestracji własnej działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie dokonać wyboru technologii wytwarzania dla zaprojektowanego produktu + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych oraz dokonać analizy porównawczej + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe maszyn i urządzeń oraz przepływu materiałów + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna etapy projektowania produktu i fazy wyboru produktu + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody prognozowania rynku i analizę opracowanych prognoz + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania założeń dla systemów produkcyjnych, magazynowych, transportowych, kontroli jakości, utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (26h):
Treść wykładów

W01 Charakterystyka stanu, celów i polityk przedsiębiorstwa: operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej, rynkowej
W02 Wybór formy prawnej działania przedsiębiorstwa
W03 Prognozowanie rynku, metody prognozowania i ich analiza
W04 Analiza nakładów inwestycyjnych, nowe inwestycje, modernizacja, źródła inwestowania
W05 Fundusz amortyzacji
W06 Fazy wyboru produktu
W07 Czynniki rynkowe, technologiczne, techniczne
W08 Projektowanie produktu, badania prototypów
W09 Kryteria oceny projektów produktów, analiza wartości
W010 Systemy: produkcyjny, magazynowy, transportowy, kontroli jakości, utrzymania ruchu
W011 Etapy opracowania projektów inwestycji
W012 Założenia projektowe, projekty: wstępny, branżowe
W013 Lokalizacja inwestycji
W014 Uzasadnienie ekonomiczne
W015 Plan generalny przedsiębiorstwa produkcyjnego

Seminar classes (26h):
Treść seminarium

Metody analiz porównawczych inwestycji: bazy rocznej, wartości bieżących, stosunku zysk – koszt
Fundusz amortyzacji, rodzaje amortyzacji
Prognozy ekonomiczne
Wybór technologii i urządzeń produkcyjnych
Dobór ilości i wielkości urządzeń produkcyjnych analiza porównawcza
Podstawowe typy rozmieszczenia urządzeń
Analizy ilościowe i jakościowe rozmieszczenia maszyn i urządzeń
Bilanse linii produkcyjnych
Analiza techniczno-ekonomiczna tworzenia przedsiębiorstwa dla wytwarzania określonego produktu
Zasady i rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.75 ocena egzaminu + 0.25 ocena projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu technologii wytwarzania, stosowanych maszyn i urządzeń, matematyki, statystyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Del Mar D.: Operations and industrial management. McGraw-Hill Co. London,1985.
2. Schroeder R.G.: Operations management. McGraw-Hill Co. London,1985.
3. Markowski W.: ABC small business’u. Marcus s.c., W-wa 2004.
4. Pawlak Z.: Biznes plan. Zastosowania i przykłady. Poltext, W-wa 2004.
5. Durlik I.: Inżynieria zarządzania tom 1 i 2. Agencja Wydawnicza „Placet”. W-wa, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kowal J., Karwat B., Sioma A.: Using three-dimensional images in the description of environment and biological structures, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 227-232.
Karwat B., Głowiński D., Stańczyk E.: Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system of CHMSL car lamps. Eksploatacja
i Niezawodność, Vol. 15, No 4, 2013, ISSN 1507-2711, str. 369-375.
Dominik I., Flaga S., Karwat B., Shalapko Y.: Conception of 3D scanner applied to surface digital recording of experimental modelling of influence of rock mass on natural environment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, No. 3, 2014, ISSN 1230-1485, str. 989-993.
Stańczyk E., Karwat B., Machnik R., Niedźwiedzki J.: Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioning. Eksploatacja i Niezawodność, Maintenance and Reliability. ISSN 1507-2711. – Vol. 19 No. 2, 2017, s. 254–259.

Additional information:

None