Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria procesów technologicznych w małych przedsiębiorstwach
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-103-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć Studenci zapoznają się z tematami jakość produkcji z uwzględnieniem jakości produktu i jakości procesów produkcyjnych. W ramach przedmiotu zapoznają się również z procesami organizacji oraz kontroli i weryfikacji uzyskanej jakości w wyniku procesów przetwarzania na wyższy stopień wartości. Zakres przedmiotu uwzględnia zasady standaryzacji według Lean Six Sigma.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej MBM2A_K04 Activity during classes
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań MBM2A_K06 Activity during classes
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy MBM2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska MBM2A_U11 Test
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji MBM2A_U12 Test
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich MBM2A_U14 Test
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych MBM2A_U16 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej MBM2A_W05 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji MBM2A_W06 Test
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich MBM2A_W07 Test
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_W09 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem zadań - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia energochłonności i ochrony środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do konkretnych metod produkcji - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mechanicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, procesach ich zużycia i systemach eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii dla założonych kryteriów i zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

Małe i średnie zakłady produkcyjne branży mechanicznej – specyfika, miejsce na rynku, trendy i perspektywy rozwoju. Podstawowe czynniki decydujące o wyborze technologii w warunkach małej i średniej skali produkcji. Podstawy zestawiania maszyn i urządzeń w ciągi technologiczne oraz metody doboru ich charakterystyk technicznych. Nowe technologie i urządzenia wytwórcze. Techniczne i ekonomiczne aspekty automatyzacji małych zakładów produkcyjnych. Jakość produkcji i organizacja jej kontroli. Koszty wytwarzania i sposoby ich ograniczenia. Kooperacja w warunkach globalnego rynku wytwórców i odbiorców. Standaryzacja produktu. Wybrane zagadnienia BHP i ochrony środowiska w małych przedsiębiorstwach.

Project classes (26h):

Praktyczne zapoznanie się z organizacją i przebiegiem procesu wytwarzania w wybranym małym i średnim zakładzie produkcyjnym branży metalowej. Ocena pozycji na rynku i perspektyw rozwoju zakładu. Analiza możliwości modernizacji zakładu w kontekście zmian asortymentu produkcji i ocena elastyczności procesów produkcji według EPEx.

Studenci wykonują projekt obejmujący analizę ciągu procesów technologicznych, który obejmuje:
- opracowanie planu kontroli i weryfikacji rozważanego w ramach projektu produktu,
- analizę statystyczną wykonanych pomiarów według zasad Six Sigma,
- prezentację uzyskanych wyników.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w zajęciach: wykładach, ćwiczeniach projektowych oraz zajęciach terenowych w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych.
Studenci wykonują projekt obejmujący analizę ciągu procesów technologicznych, który obejmuje:
- opracowanie planu kontroli i weryfikacji rozważanego w ramach projektu produktu,
- analizę statystyczną wykonanych pomiarów według zasad Six Sigma,
- prezentację uzyskanych wyników.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Wykonanie projektu i pozytywne jego zaliczenie w formie ustnej odpowiedzi.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa: 0,6 oceny z projektu + 0,4 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach możliwy jest jedynie w przypadku usprawiedliwionej absencji.
Student otrzymuje temat pracy domowej obejmujący zakres materiału zajęć, na których był nieobecny.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru wytwarzania i jakości.

Recommended literature and teaching resources:

Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill. Publishing Company 1996.
Hicks A.: Introduction to Industrial Engineering and Management Science Mc Graw-Hill. Publishing Company 1993.
Riggs W.A., West J.: Essential of Engineering Economice. Mc Graw-Hill. Publishing Company 1990.
Przegląd Mechaniczny- miesięcznik SITMP

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bożena Zwolińska
Modelowanie procesów konwergentnych w złożonych systemach produkcyjnych
Wydawnictwa AGH, Kraków 2019

Rafał Kudelski, Halina Nieciąg, Krzysztof Zagórski
Supporting the decision during inter-operational inspection of the electrodes based on the ensemble of neural networks.
Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2018 nr 12, s. 1060–1063.

Rafał Kudelski, Halina Nieciąg, Krzysztof Zagórski
Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym.
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499.

Bożena Zwolińska, Łukasz Kubica
Forming of the dynamics of the changes in convergent production system depending on size of production party W: http://www.logforum.net/volume13/issue3

Edward MICHLOWICZ, Bożena ZWOLIŃSKA
Analysis of influence of metal components manufacturing on assembly of refrigeration equipment / // Research in Logistics & Production ; ISSN 2083-4942. — 2016 vol. 6 no. 4, s. 351–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-31

Additional information:

None