Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelling design
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-105-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z analitycznymi i numerycznymi metodami modelowania wybranych zagadnień mechanicznych w odniesieniu do projektowania maszyn. Nabywa również umiejętność szacowania wpływu poczynionych w trakcie modelowania założenień upraszczających na uzyskiwane wyniki obliczeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania MBM2A_K02, MBM2A_K01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD MBM2A_U02, MBM2A_U18, MBM2A_U03 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych MBM2A_U02, MBM2A_U20, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W02, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (26h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych-3godz.
Modelowanie zagadnień kinetostatycznych w odniesieniu do projektowania maszyn- 3godz.
Modelowanie numeryczne w projektowaniu maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu open source. 2 godz.
Metody modelowania układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym-6godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych-2godz.
Procesy stochastyczne. Wprowadzenie do symulacji komputerowej – 2 godz.
Metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych – 2 godz.
Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej – 4 godz
Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego – 2 godz.

Laboratory classes (39h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Wyznaczenie wybranych parametrów konstrukcyjnych projektu urządzenia mechanicznego przy synergicznym wykorzystaniu analitycznych i numerycznych metod modelowania – 3godz.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w elemencie maszynowym poddanym działaniu sił masowych dokonana na podstawie modelu analitycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych – 3 godz.
Modelowanie numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania CAE typu open source – 3godz.
Modelowanie obciążeń dynamicznych maszyn w stanach nieustalonych – 9 godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych – 3g.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego – 6 godz.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu – 9 godz.
Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych – 3 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z danej części tematycznej odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu, oddania poprawnego sprawozdania oraz zaliczenia na ocenę pozytywną kolokwium z danej części tematycznej obejmującej wiedzę z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich części tematycznych ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący daną część tematyczną w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy z tej części.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen z kolokwiów realizowanych w trakcie laboratoriów z poszczególnych części tematycznych. Wagą jest udział godzinowy laboratoriów danej części tematycznej w całkowitej liczbie godzin laboratoriów w module.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia z danej części tematycznej. Preferowane jest aby student odrobił dane ćwiczenie z inną grupą laboratoryjną. W przypadku gdy nie ma możliwości odrobienia ćwiczenia z inną grupą a zaległość przekracza liczbę 4 godzin lekcyjnych wówczas nie ma możliwości zaliczenia modułu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pakietu MS OFFICE. Podstawowa wiedza z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki i konstrukcji maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Michalczyk K., Dudek R., Potoczny M.: New construction of the holder of concrete cylindrical elements. Vìsnik Kiïvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu (Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design), no. 3 (2012), s. 127–131.
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Additional information:

None