Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport technology
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-107-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

The subject is focused on selected issues related to transport technology.
The student has a structured knowledge in the field of formulating problems related to transport technology (TT).
The student can use the rules of strict, logical thinking in the analysis of selected engineering problems and is able to apply this knowledge in solving engineering problems related to TT.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii systemów i środków transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych rozwiązań systemów i środków transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie transportu. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 Umiejętności w zakresie kreowania innowacyjności i korzystania z narzędzi informatycznych w systemach transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza w zakresie inżynierii systemów i środków transportowych. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych rozwiązań systemów i środków transportowych w praktyce. MBM2A_W02, MBM2A_W16, MBM2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących inżynierii systemów i środków transportowych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie promocji nowoczesnych rozwiązań systemów i środków transportowych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie transportu. + - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie kreowania innowacyjności i korzystania z narzędzi informatycznych w systemach transportowych. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie inżynierii systemów i środków transportowych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych rozwiązań systemów i środków transportowych w praktyce. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (20h):
 1. Transport technology characteristics.
 2. Land transport engineering.
 3. Water transport engineering.
 4. Air transport engineering.
 5. Manufacture transport engineering.
 6. Transport system telematics.
 7. Automated guided transport devices.
 8. Transport control technology.
 9. Safety and reliability in transport technology.
 10. Transport planning principles, management and logistics.
 11. Economic aspects of transport technology.
Seminar classes (10h):
 1. Transport technologies review based on various manufacture examples (road, rail, air, water, manufacture).
 2. Innovation in transport solutions discussion (based on technical and management aspects).
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jolley A.: Transport Engineering Technologies. CSES Working Paper no 13, October 1999.
2. Kutz M. Ed.: Handbook of Transportation Engineering, McGraw Hill, 2003.
3. Szpytko J.: Operation process reliability centered designing of manufacture transport devices. Monograph, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Krakow – Radom, 2004.
4. Books: Transportation Engineering Books series published by Taylor and Francis
5. Journal of Transportation Engineering.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-
7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe.
UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems,
p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Additional information:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.