Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Injection mould design
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-112-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szostak Janusz (szostak@agh.edu.pl)
Module summary

Students learn about polymers processing, especially injection moulding. After finishing this module students know how polymers and polymer composites are manufactured, how to design plastic products and its production cycle. Students know how injection mould is designed.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej MBM2A_K01 Activity during classes
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań MBM2A_K03 Activity during classes
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy MBM2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji MBM2A_U10 Test
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych MBM2A_U12 Test
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych MBM2A_U16
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich MBM2A_U14 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów MBM2A_W09 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji MBM2A_W07 Test
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych MBM2A_W17 Test
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych MBM2A_W13 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - - - - + - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

Podział, charakterystyka i własności tworzyw polimerowych. (Repartition and type of plastic)
Przemiany fazowe tworzywa w procesie przetwórstwa (Phase change of plastic during processes)
Wpływ własności tworzywa na konstrukcję wypraski i formy (Polymer characteristics and their influence on muolded piece an injection mould)
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów wtryskarek (Types and construction of the injection moulding machines)
Wielkości nastawne wtryskarki i parametry wtrysku (Controlled variables and injection moulding parameter)
Charakterystyka wyprasek i ich dokumentacja konstrukcyjna (Moulded piece characteristics and their technical documentation)
Budowa i działanie formy wtryskowej, rodzaje form. (Injection mould structure and operation, type of injection mould)
Założenia wstępne do projektu formy (Brief fordesign for injection mould)
Określenie liczby gniazd formy (Determination of the amount of mould cavity)
Budowa gniazda formującego (Mold cavity construction).
Układy wlewowe (Feed systems).
Regulacja temperatury formy wtryskowej (Temperature control).
Normalizacja w budowie form wtryskowych (Injection mold standardization).
Trendy rozwoju technologii i urządzeń przetwórstwa polimerów (Main trends in the development of plastic engineering and process equipment)

Seminar classes (10h):

Porównanie własności mechanicznych metali i tworzyw polimerowych (Comparison between mechanical properties of metals and plastics). Wyznaczanie i analiza przebiegu krzywej termomechanicznej tworzywa termoplastycznego (Calculation and analyse of the thermomechanical curve). Określanie wpływu parametrów tworzywa na własności i jakość wypraski. (Influence of plastic parameters on the property and quality of moulded piece). Analiza rynku tworzyw polimerowych (Analyse of plastic market). Wybór tworzywa dla zadanego wyrobu (Plastic type selectin for the specific product). Podstawy wykorzystania systemu CAD/CAM Unigraphics i Pro-engineer w procesie projektowania i wykonania form wtryskowych (Principle of CAD/CAM systems application – Unigraphics i Pro-engineer – when designing and costrucing injection mould). Praktyczne zapoznanie się z procesem projektowania form wtryskowych w wybranej firmie (Practical acquaint with injection mould design).Rekonesans techniczny w wybranych zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych: obserwacja pracy wtryskarek ze szczególnym uwzględnieniem doboru parametrów ich pracy do wymaganych cech wypraski (Full scale observation of the plastic processing when visiting plant).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Subjects are presented with the help of multimedia presentations and classic blackboard.
 • Seminar classes: Oral presentation assisted by multimedia presentation and teaching aids brought by students.After performing students. Presentations are followed by discussion concerning introduced topic.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation in seminars is mandatory. Each student have to show its seminar project to group during class.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Students participate in lectures listening to lecturer, making notes and asking questions related to current class subject.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Students present their seminar projects about topics previously distributed by lecturer.
Method of calculating the final grade:

Mean results from completion of individual projects and final tests.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If student is excused from participating in classes, he must consult lecturer about additional task to make up for his arrears.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Frącz W., Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2005
2. Szlezyngier Wł. Technologia przetwórstwa polimerów. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1990
3. Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, PLASTECH Wyd.Poradników i
Książek Technicznych, W-wa 1998
4. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych WNT W-wa
1984
5. Rozwój konstrukcji form wtryskowych. PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 2003
6. Menges G., Michaeli W., Mohren P.,How to Make Injection Molds. Hanser-Gardner Publications, 2001
IMOLD:Help
7. Moldflow Plastics Insight 6.1:Help

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

B. Kielbasa, P. Bałon, A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SZOSTAK: Fatigue fracture analysis of composite plates with an elliptical hole. Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2017 vol. 49 no. 4, s. 500–513.

Additional information:

None