Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production Logistics
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-201-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student nabywa wiedzę z inżynierii i logistyki produkcji. Poznaje metody poprawy produktywności i ciągłości przepływów materiałowych. Dodatkowo nabywa umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych wykorzystując metody Lean Toolbox. Jest przygotowany do realizacji zadań związanych z wdrażaniem do systemów produkcyjnych koncepcji Przemysł 4.0.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Zna zasady wykorzystania metod poprawy efektywności i produktywności w odniesieniu do MSP - Małych i Średnich Przedsiębiorstw MBM2A_K04, MBM2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_U20 Activity during classes,
Diploma thesis preparation,
Execution of a project
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U05, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U23, MBM2A_U06 Activity during classes,
Project,
Diploma thesis preparation,
Involvement in teamwork
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U15, MBM2A_U23 Activity during classes,
Project,
Diploma thesis preparation,
Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W11 Activity during classes,
Examination
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W11 Examination,
Case study,
Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Examination,
Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne + - + + - - - - - - -
M_K002 Zna zasady wykorzystania metod poprawy efektywności i produktywności w odniesieniu do MSP - Małych i Średnich Przedsiębiorstw - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
Treść wykładów

W01: Wstępny, program, literatura. SYLLABUS. Prace dyplomowe z LP.
W02: Zadania i problemy logistyki produkcji.
W03: Sterowanie przepływami w systemach produkcyjnych.
W04: Zasady tworzenia koncepcji Lean Manufacturing
(wykorzystanie metod: 7 Muda, 5S, SMED, Just In Time, Kanban).
W05: Mapowanie strumienia wartości – metoda VSM
(Value Stream Mapping).
W06: Przykład tworzenia map wg VSM.
W07: Kompleksowe utrzymanie produktywności – metoda TPM
(Total Productive Maintenance).
W08: Przykłady wdrażania TPM.
W09: Sterowanie z wykorzystaniem Kanban.
W10: Algorytmy poprawy produktywności.
W11: Inżynieria logistyki.
W12 i 13: Zajęcia terenowe – Nowy Styl Group, MAN, OKNOPLAST….

Project classes (13h):
Treść ćwiczeń projektowych (laboratorium komputerowe)

1. Analiza przepływów materiałowych i informacyjnych z wykorzystaniem narzędzi
lean toolbox.
2. Planowanie produkcji i analiza poziomu zapasów w systemach produkcji
wieloasortymentowej.
3. Analizy wskaźników TPM (MTBF, MTTR, MTTF):
- obliczanie,
- propozycje poprawy,
- wnioskowanie i ocena.
4. Projektowanie systemu oceny wskaźnika OEE dla konkretnej linii produkcyjnej.

Laboratory classes (13h):
Treść laboratoriów – symulator obiektowy WITNESS PL

1.Ustalenie celu i zakresu symulacji i optymalizacji procesu produkcyjnego.
2. Konstruowanie i budowa modelu.
3. Testowanie, symulacje i generowanie raportów.
4. Ocena uzyskanych wyników.
5. Projekt zbiorowy (mapowanie VSM):
- identyfikacja procesu produkcyjnego, struktura, operacje,
- sporządzanie fragmentów mapy dla operacji (małe grupy),
- sporządzenie mapy całego procesu (liderzy grup),
- propozycje poprawy ciągłości (każdy student),
- mapa stanu przyszłego (metodą VSM).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań projektowych.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach. Najpóźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% ocena z egzaminu + 60% ocena średnia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych.
Zaliczony moduł Logistyka przemysłowa.

Recommended literature and teaching resources:

1.Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
2.Fertsch M. (red.).: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka. ILiM, Poznań 2010
3.Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. ILiM, Poznań 2003
4.Kornicki L., Kubik Sz.: OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
5.Kornicki L., Kubik Sz.: Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008
6.Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
7.Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
8.Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
9.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002
10.Nyhuis P., Wiendhal H-P.: Fundamentals of Production Logistics.
Theory, Tools and Applications. Berlin Heidelberg, Springer Verlag 2009
11.Ohno T.: System produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
12.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Czasopismo:
Logistyka Produkcji

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Mindur M. (red.): Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Cz. III Michlowicz E: Inżynieria logistyki, s. 221-294, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2017
2.Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka No 1/2017, s. 48-53
3. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering to improve the productivity indicators. Logistics and Transport, Nr 2(30)/2016, s. 7-14.
4.Michlowicz E., Zwolińska B.: Analysis of the impact of downtime on the continuous production of sheets. Conference Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016. TANGER Brno, Czech Rep. 2016, s.1625-1630.
5.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznych. LOGISTYKA No 6/2015, Logistyka – nauka, s. 713-720.
6.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering in a production company. Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 5, s.503-513.

Additional information:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Student, który uczestniczył w min 10 wykładach (na 13) może przystąpić do egzaminu zerowego obejmującego wyłącznie problematykę prezentowaną na wykładach.