Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki zagospodarowania odpadów przemysłowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-203-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. MBM2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. MBM2A_U20 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji wybranych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. MBM2A_U06 Activity during classes,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. MBM2A_W14 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. MBM2A_W17 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów. + - + + - - - - - - -
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji wybranych metod zagospodarowania odpadów uciążliwych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania uciążliwych odpadów. + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 13 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):
Treść wykładów

W01 Podział i charakterystyka materiałów odpadowych, odpady poprodukcyjne w Polsce – skala problemu.
W02 Charakterystyka odpadów składowanych na hałdach hutniczych i możliwości ich zagospodarowania.
W03 Maszyny wspomagające rozbiórkę hałdy, budowa i podstawy eksploatacji.
W04 Metody zagospodarowania gruzu budowlanego oraz charakterystyka maszyn stosowanych do jego przeróbki.
W05 Źródła powstawania pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych, ich przykłady oraz możliwości rewaloryzacji.
W06 Metody zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego.
W07 Maszyny do scalania pylistych oraz drobnoziarnistych materiałów odpadowych, budowa oraz podstawy eksploatacji.
W08 Przykłady linii technologicznych do scalania pylistych oraz drobnoziarnistych materiałów odpadowych.

Laboratory classes (13h):
Treść laboratoriów

L01 Analiza metod zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
L02 Wzbogacanie stłuczki szklanej poprzez rozdrabnianie.
L03 Badania symulacyjne procesu scalania drobnoziarnistego materiału odpadowego.
L04 Badania dwustopniowej granulacji pylistego materiału odpadowego.
L05 Analiza eksperymentalna możliwości zagospodarowania biomasy poprzez wytwarzanie paliwa kompozytowego.
L06 Ocena eksperymentalna możliwości uzyskania materiału wiążącego z odpadów opakowaniowych.

Project classes (13h):
Treść ćwiczeń projektowych

Opracowanie projektu koncepcyjnego:

 • prasy do ciśnieniowej aglomeracji wybranego odpadu,
 • linii technologicznej do scalania wybranego materiału odpadowego,
 • linii technologicznej do dwustopniowej granulacji szlamu odpadowego,
  realizowanego w zespołach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 ocena z egzaminu + 0,2 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,2 ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Cheremisinoff N.: Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Butterworth Heinemann, Amsterdam 2003.
3. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
4. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie nr 58, Kraków 1997.
5. Mróz J.: Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
6. Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
7. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2001.
8. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None