Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-206-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nizioł Jacek (niziol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. Execution of exercises,
Test
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (15h):

1. Dualizm korpuskularno-falowy, fale de Broglie’a, doświadczenie Davissona-Germera.
2. Elementy mechaniki kwantowej, równanie Schroedingera, funkcja falowa i jej interpretacja, zasada nieoznaczoności.
3. Spin elektronu, zasada Pauliego, statystyki kwantowe.
4. Lasery.
5. Materia skondensowana: rodzaje wiązań, półprzewodniki, metale, nadprzewodniki.
6. Elementy fizyki jądrowej: budowa i właściwości jąder, rozpady promieniotwórcze, prawo rozpadu, reakcja rozszczepienia, reaktor, energetyka jądrowa, reakcje syntezy na Słońcu.
7. Elementy kosmologii.

Auditorium classes (15h):

 • Obliczanie długości fal de Broglie’a
 • Rozwiązywanie równania Schroedingera w prostych przypakach.
 • Oszacowanie niektórych wielkości fizycznych w ramach statystyk kwantowych.
 • Dyskusja ogólnych własciwości światła laserowego, analiza cech światła generowanego przez różne rodzaje laserów.
 • Obliczenia niektórych właściwości materii skondensowanej na gruncie teorii kwantowej.
 • Obliczenia parametrów rozpadu materiałów radioaktywnych, szacowanie energii mozliwych do uzyskania w reakcjach jądrowych.
 • Szacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata z dostępnych danych obserwacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, skorygowana na podstawie obeecności na wykładach i aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość fizyki klasycznej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Przystawa, „Odkryj smak fizyki”, PWN Warszawa 2011
2. R. Eisberg, R. Resnick, „Fizyka kwantowa“, PWN Warszawa 1983
3. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
5. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki,
6. M. Heller, „Podglądanie Wszechświata”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008,
7. Martin Rees, „Nasz kosmiczny dom”, Prószyński i S-ka Warszawa 2006.
Pozycje 3-5 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None