Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy i urządzenia transportu technologicznego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-208-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące systemów i urządzeń transportu technologicznego.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących systemów i urządzeń transportu technologicznego (SiUTT).
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących SiUTT.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu technologicznego. MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13 Test,
Presentation,
Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego, projektowania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. MBM2A_W17, MBM2A_W02, MBM2A_W16 Activity during classes,
Project,
Engineering project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. MBM2A_W02, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Scientific paper,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. MBM2A_W02, MBM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. MBM2A_W02, MBM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych procesów eksploatacji systemów i urządzeń transportu technologicznego. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego, projektowania ich wybranych podsystemów, sterowania i nadzorowania systemu transportowego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie procesu eksploatacji wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Wymagania nowoczesnego przemysłu w zakresie systemów i środków transportowych, charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych.
 2. Charakterystyka wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego.
 3. Charakterystyka dźwignic na wybranych przykładach.
 4. Techniki sterowania środkami transportowymi.
 5. Systemy monitoringu i diagnozowania środków i systemów transportowych.
 6. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu technologicznego
 7. Postęp technologiczny w rozwoju transportu.
 8. Trendy w budowie i eksploatacji systemów i urządzeń transportowych.
Project classes (26h):
 1. Projekt systemu transportowego magazynu wysokiego składowania.
 2. Projekt dźwigara kratownicowego suwnicy pomostowej.
 3. Projekt mechanizmu obrotu żurawia platformowego.
 4. Projekt układów bezpieczeństwa i rozwiązań ergonomicznych w środkach transportu technologicznego.
 5. Projekt realizacji układów sterowania dyspozycyjnego suwnicy pomostowej z zastosowaniem sterowników PLC.
 6. Budowa aplikacji do sterowania i nadzorowania systemu transportowego z zastosowaniem środowiska programowego Wonderware System Platform.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń

Recommended literature and teaching resources:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
3. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
4. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
5. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-
7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe.
UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems,
p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Additional information:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.