Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-209-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kudelski Rafał (kudelski@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z komputerowego wspomagania wytwarzania. Student zapoznaje się ze środowiskiem programistyczno-symulacyjnym EdgeCAM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych. MBM2A_K04 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. MBM2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. MBM2A_U11 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. MBM2A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. MBM2A_W11 Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. MBM2A_W12 Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada świadomość konieczności uzupełniania nabytej wiedzy oraz pracy w zespołach roboczych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność obsługi właściwego oprogramowania do wspierania procesu przygotowania technologicznego wytwarzania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania możliwości aplikacji wspierających dobór warunków obróbki oraz narzędzi w zautomatyzowanym wytwarzaniu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu doboru wlaściwych narzędzi w procesie technologicznym, uwzględniając ich wytrzymałość, cechy stereometryczne ostrza w powiązaniu z wymaganiami dot. uchwytów obróbkowych i wymaganej dokładności przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania technicznego i technologicznego procesu wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu komputerowej automatyzacji wytwarzania i środowisk programistyczno-symulacyjnych typu CAD/CAM/CAE/CAP stosowanych w produkcji. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
Wykłady

W1:Miejsce i rola komputerowych systemów wspomagania wytwarzania w produkcji, środki automatyzacji sztywnej oraz elastycznej w zależności od rodzaju produkcji. W2:Zautomatyzowane środki produkcji w zakresie obróbki ubytkowej, organizacja systemów wytwarzania.
W3:Systemy wspomagania projektowania technologicznego, integracja aplikacji CAD/CAM/CAE/CAQ/CAP/CAPP.
W4:Projektowanie procesów technologicznych,podobieństwo technologiczne, technologiczność konstrukcji, systemy klasyfikacji technologicznej i technologia grupowa.
W5:Środki automatyzacji mocowania przedmiotów i wymiany narzędzi.
W6:Strategie obróbki w systemach CAM, wizualizacja oraz graficzna symulacja procesu obróbki.
W7:Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie zorientowane warsztatowo na przykładzie sterowania FANUC.
W8:Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie zorientowane warsztatowo na przykładzie sterowania Heidenhain.
W9:Systemy automatycznej generacji programów sterujących na przykładzie środowiska EdgeCAM.
W10:Skomputeryzowane systemy i środki kontroli jakości wytwarzania.

Laboratory classes (26h):
Ćwiczenia laboratoryjne

L1: Programowanie warsztatowe tokarki sterowanej numerycznie ze sterowaniem FANUC z wykorzystaniem “Manual Guide i -Turning”.

L2: Programowanie warsztatowe frezarki sterowanej numerycznie ze sterowaniem Heidenhain 530.

L3: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Interfejs graficzny użytkownika, tworzenia geometrii, obróbka części 2D.

L4: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka z profili 2D za pomocą cykli, ustawianie części na obrabiarce.

L5: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Import plików bryłowych 2.5D oraz ich obróbka.

L6: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Import plików bryłowych 3D typu forma oraz matryca oraz ich obróbka.

L7: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Frezowanie HSM (High Speed Machining)

L:8 Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 4 osiowa symultaniczna

L9: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 5 osiowa indeksowana.

L10: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł frezowania. Obróbka 5 osiowa symultaniczna.

L11: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Toczenie 2 osiowe.

L12: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Toczenie z osiami CY.

L13: Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM – moduł toczenia. Obsługa drugiego wrzeciona.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z egzaminu obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Augustyn K. EdgeCAM komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem –Wyd. Helion 2002.
2. Kochan P. Wieloosiowe frezowanie CNC Edgecam. – Wyd. Helion 2014.
3. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji.WNT W-wa 2000r.
4. Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
5 .Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT. W-wa.2000r.
6 .Przybylski W., Deja M.Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. WNT W-wa. 2007r.
7 .Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej. 2003r.
8.Dietrich E., Shulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System, 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osoby z 70% frekwencją na wykładach będą dopuszczone do “zerowego” terminu egzaminu.