Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-303-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium jest przygotowanie dyplomantów do właściwego napisania pracy dyplomowej oraz do umiejętnego zaprezentowania wykonanej pracy podczas egzaminu dyplomowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K06 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii systemów wytwarzania. MBM2A_U21, MBM2A_U05 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii systemów wytwarzania, samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U27, MBM2A_U23, MBM2A_U25 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. MBM2A_W15 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn oraz doskonalenie procesów wytwarzania, potrafi także analizować dane pomiarowe. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wybranych maszyn technologicznych, a także doskonalenia procesów realizowanych przy ich pomocy. MBM2A_W17 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do pojecia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii systemów wytwarzania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii systemów wytwarzania, samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn oraz doskonalenie procesów wytwarzania, potrafi także analizować dane pomiarowe. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji wybranych maszyn technologicznych, a także doskonalenia procesów realizowanych przy ich pomocy. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (15h):
Seminarium dyplomowe

Omówienie procedur uczelnianych i uchwał wydziałowych związanych z realizacją pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.
Podstawy metodyki pisania magisterskiej pracy dyplomowej.
Etyka w pisaniu pracy dyplomowej.
Dyskusja o zakresie tematyczno-problemowym poszczególnych prac magisterskich.
Omówienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej.
Referowanie postępów w realizacji magisterskich prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie – obecność na min 5 zajęciach.
Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – tylko zgodnie z Regulaminem Studiów AGH lub po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa wpływają: ocena z prezentacji, wypełnienie szablonu zawierającego cel i zakres pracy oraz wykaz literatury, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.
Do uzyskania zaliczenia wymagana jest obecność na min 5 zajęciach seminaryjnych.
Ocena końcowa:
OK = 4.0 – obecność oraz oddanie szablonu (cel, zakres, literatura)
OK = 4.5 – dodatkowo: prezentacja wysłana (nie była wygłoszona)
OK = 5.0 – dodatkowo: wygłoszona prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie ewentualne dodatkowe terminy są ściśle związane z aktualnym Regulaminem Studiów AGH.
Wyjątkowe sytuacje należy uzgodnić z prodziekanem ds. kształcenia.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 3 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Zendrowski R.: Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018
1.Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisać prace magisterska. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wszystkie informacje związane z procedurą procesu dyplomowania (dokumenty, terminy, zasady) dostępne są corocznie stronie internetowej wydziału (www.imir.agh.edu.pl)