Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-309-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z obsługą urządzeń laboratoryjnych oraz zasadami bhp obowiązującymi na poszczególnych stanowiskach badawczych. Nabywa umiejętność pracy w zespole oraz planowania doświadczeń i opracowywania wyników badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest kompetentny w zakresie ustalania priorytetów niezbędnych do realizacji złożonego zadania projektowego lub badawczego. MBM2A_K03, MBM2A_K01 Diploma thesis,
Work done within the framework of a practical placement
M_K002 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania. MBM2A_K07, MBM2A_K06 Diploma thesis,
Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. MBM2A_U04, MBM2A_U25, MBM2A_U26, MBM2A_U24, MBM2A_U10, MBM2A_U06 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi zaprojektować i rozwiązać złożone zadanie inżynierskie, przeprowadzić niezbędne eksperymenty i badania, przeanalizować uzyskane wyniki i ocenić ich przydatność do realizacji pracy (dyplomowej). MBM2A_U11, MBM2A_U17, MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U24, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U10, MBM2A_U15, MBM2A_U06 Diploma thesis,
Work done within the framework of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. MBM2A_W14, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W12 Work done within the framework of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie ustalania priorytetów niezbędnych do realizacji złożonego zadania projektowego lub badawczego. - - - - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i rozwiązać złożone zadanie inżynierskie, przeprowadzić niezbędne eksperymenty i badania, przeanalizować uzyskane wyniki i ocenić ich przydatność do realizacji pracy (dyplomowej). - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia praktyki dyplomowej jest przedstawienie promotorowi opracowania zawierającego metodykę badań oraz analizę uzyskanych wyników.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową ustala opiekun pracy dyplomowej na podstawie:
- oświadczenia o realizacji praktyki, wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu,
w którym student odbył praktykę,
lub
- opisu zrealizowanych badań przeprowadzonych w laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Szczegółowy sposób wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności w laboratorium student ustala z promotorem.

Prerequisites and additional requirements:

Miejsce odbycia praktyki (zakład pracy lub laboratorium uczelni) ustalają wspólnie:
opiekun praktyki i student (dyplomant).

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z zakładem pracy należy przygotować odpowiednio wcześniej – informacje i druki na stronie wydziału.