Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energy management
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-109-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Module summary

The course aims at broadening the students’ abilities to cope with analytic and strategic issues related to energy systems and management through systems thinking and modelling. Understanding of (energy) systems including managementaspects (such as organisation) is instead facilitated through examples dealing with various issues such as system analysis, technical energy systems, business strategies, new trends, economics and emerging technologies.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes,
Presentation
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. MBM2A_U09, MBM2A_U07, MBM2A_U06 Activity during classes,
Test
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. MBM2A_U09, MBM2A_U13, MBM2A_U08 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the management of selected energy companies. - - - - - + - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in the seminar classes and logically formulates arguments. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 The student can: - define energy company and energy systems and distinguish how functioning of an energy company differs from other companies; - define and describe management functions in the context of management of the energy systems and energy companies; - define and describe types of plans; - describe basics of decision making process; - describe types of organisational structures; - describe the basics of motivation systems - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of management of energy systems and companies. + - - - - + - - - - -
M_U002 The student can carry out an analysis and develop on this basis a presentation on the management of selected energy company. The student can present the key results of the analysis and logically answer the questions asked by the lecturer and other students. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has the knowledge of the theoretical background of organization and management of power company. The student knows and understands the functions of management (planning, organizing, directing and controlling). The student understands the specific characteristics of management of energy companies and energy systems. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):

Lectures:
1. Energy company, energy system: introduction, definitions, characteristics;
2. Theory of organisation in the context of energy systems and energy companies;
3. Management: definitions, functions of management, principles of management;
4. Planning: types of plans, the basics of decision making process;
5. Organizing: types of organizational structures, basics of development of organisational structures, staffing
6. Directing: basics of motivation systems, communication;
7. Controlling: importance of controlling, types of controlling.

Seminar classes (10h):

Development of a presentation on management of a given energy company that operates in an energy system. The student develops the presentation on the basis of reports published by power companies and other sources available in domestic and international papers, reports, analyses, etc. The author presents his/her own view on the operation and management of the energy company in question. Seminars are devoted to the presentation of the main findings/results. After the presentation a presenter answers the questions asked by the lecturer and other students.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

OZ is calculated as a weighted average of the following marks:
OZ = 0,6·T + 0,4·S, where: S – Mark in Seminars , T – mark in Final Test

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

The final mark OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual consultations with course supervisor.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Robbins P. S., DeCenzo D. A., 2007. Fundamentals of Management. Prentice-Hall International.
2. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 1995. Management. Prentice-Hall International.
3. Strickland T., 1987. Strategic Management. Concepts and Cases. Business Publications Inc.
4. Daft R. L., Lane P., 2009. Management (9th edition). Cenage Learning.
5. Peszko A., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami (in Polish). AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2002.
6. Koźmiński A. K., Piotrowski W., 2010. Zarządzanie. Teoria i Praktyka (in Polish). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
7. Energy Policy, an international journal available at sciencedirect.com
8. Energy, an international journal available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, an international journal available at sciencedirect.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None