Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia ochrony środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-114-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Module summary

Student w ramach przedmiotu otrzymuje informacje w zakresie propedeutyki ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza i wody. Student otrzymuje informację o metodach i urządzeniach wykorzystywanych w układach ochrony powietrza i wody, łącznie z sposobem ich obliczania lub doboru.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes,
Test,
Project
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. MBM2A_K02 Activity during classes,
Test,
Project
Skills: he can
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. MBM2A_U16, MBM2A_U17, MBM2A_U13 Activity during classes,
Execution of a project
M_U002 Umie dobrać właściwe urządzenie ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych lub powietrza, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U17, MBM2A_U13 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. MBM2A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza MBM2A_W17, MBM2A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania, w tym w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi. MBM2A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Umie wykonać bilans i rozpoznać charakterystykę zanieczyszczeń, a na tej podstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem określonej instalacji technicznej. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Activity during classes,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwe urządzenie ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych lub powietrza, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania, w tym w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi. + - - + - - - - - - -
M_W004 Umie wykonać bilans i rozpoznać charakterystykę zanieczyszczeń, a na tej podstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem określonej instalacji technicznej. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):

Podstawy zanieczyszczenia wód. Przemysł i gospodarka komunalna. Charakterystyka zanieczyszczeń. Gęstość, wielkość ziaren porowatość. Skład chemiczny. Metody badania właściwości zanieczyszczeń. Uzdatnianie wód, oczyszczania ścieków, odnowa wody.
Podział urządzeń do uzdatniania wód i oczyszczania wód. Oczyszczalnie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Konstrukcja urządzeń.
Klarowanie wód i ścieków. Zagęszczanie osadów. Konstrukcje urządzeń grawitacyjnych, hydrocyklony, urządzeń filtracyjnych. Producenci urządzeń. Schematy technologiczne klarowania wód i oczyszczania ścieków w przemyśle i gospodarce komunalnej. Małogabarytowe i wiejskie oczyszczalnie wody.
Postępowanie z odpadami. Gospodarka odpadami z procesów odpylania i oczyszczania wód. Urządzenia do przerobu odpadów, konstrukcje, technologie. Ekonomika procesów gospodarki odpadami.
Zanieczyszczenia powietrza. Źródła oraz podstawowa charakterystyka. Zanieczyszczenia mechaniczne oraz gazowe.
Urządzenia ochrony atmosfery. Ogólna charakterystyka technologiczna, konstrukcje i ekonomika zastosowania.
Zrównoważony rozwój zamiast tylko rozwoju przemysłu. Zdrowie naczelną wartością. Priorytety PR Unii Europejskiej. Normy zanieczyszczeń. Pozwolenia wodno-prawne. Prawo wodne

Project classes (26h):

Technologie i urządzenia ochrony wód. Odstojniki, odtłuszczacze, osadniki prostokątne, osadniki Dorra, osadniki wielostrumieniowe. Uzdatnianie wody, proces koagulacji i flokulacji. Filtry pospieszne. Urządzenia do przeróbki oraz unieszkodliwiania osadów dennych.
Urządzenia ochrony powietrza. Skrubery, filtry workowe oraz elektrofiltry. Absorbery. Katalizatory. Systemy i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów. Systemy zgazowania i współspalania. Bieżące wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie indywidualnego projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium i indywidualnego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Powstałe zaległości student odrabia indywidualnie po ewentualnych konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana obecność na wykładach i ćwiczeniach.

Recommended literature and teaching resources:

 Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. W S-P. 2006
 Błażejewski R.: Sedymentacja cząstek ciała stałego. Warszawa 2015
 Głowiak B., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy inżynierii środowiska. PWN, Warszawa 1995
 Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa, 1992
 Kowalski W.: Osadniki wielostrumieniowe. Kraków 2004
 Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1993
 Nowak Z.: Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, Śląsk 1982.
 Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT, Warszawa, 1994
 Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. WPŚ. 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Modern sedimentation techniques in environmental protection / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA ; ed. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — 155 s. ISBN: 978-83-938602-5-8

Projektowanie wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych Krzysztof KOŁODZIEJCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 168. ISBN: 978-83-7464-928-5

Sedimentation and processing of sewage sludge / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA, Sławomir RÓŻYCKI ; ed. of vol. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — 120 s.

Wybrane problemy sedymentacji wielostrumieniowej — [Selected problems of the lamella sedimentation] / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 126 s.

Additional information: