Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-115-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi modelowania maszyn przepływowych zarówno od strony wytrzymałościowej, jak i modelowania przepływów. Pozna źródła hałasu występujące w maszynach przepływowych, z naciskiem na źródła aeroakustyczne oraz analogie aeroakustyczne służące do wyznaczania poziomu dźwięku generowanego przez te źródła.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zrealizować projekt w zespole kilkuosobowym MBM2A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie zbudować model maszyny przepływowej MBM2A_U03 Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna metody modelowania maszyn przepływowych MBM2A_W01 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Wie jak hałas wpływa na człowieka i zna metody minimalizacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych MBM2A_W17, MBM2A_W01 Oral answer,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zrealizować projekt w zespole kilkuosobowym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zbudować model maszyny przepływowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody modelowania maszyn przepływowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak hałas wpływa na człowieka i zna metody minimalizacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):
 1. Podstawowe informacje oraz klasyfikacja maszyn przepływowych
 2. Metody modelowania maszyn przepływowych
 3. Podstawowe metody stosowane do modelowania przepływu przez ustrój roboczy
 4. Zaawansowane zagadnienia numeryczne związane z modelowaniem maszyn przepływowych
 5. Źródła hałasu w maszynach przepływowych
 6. Modelowanie hałasu maszyn przepływowych
 7. Zagadnienia optymalizacji w konstrukcji maszyn przepływowych
Project classes (26h):
 1. Modelowanie prostych układów przepływowych
 2. Modelowanie turbulencji
 3. Analogie aeroakustyczne
 4. Maszyny przepływowe o symetrii osiowej – modelowanie
 5. Hałas maszyn przepływowych
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie uzyskać może student, który otrzyma pozytywne oceny ze sprawozdań i projektów oraz kolokwium zaliczeniowego. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Tylko student, który odda w terminie sprawozdania i projekty, ale nie uzyska za nie oceny pozytywnej, ma prawo do jednego terminu zaliczenia poprawkowego, które odbędzie się w pierwszej części sesji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena zaliczeniowa zajęć projektowych.
Ocena końcowa może zostać zmodyfikowana po ustnym kolokwium dotyczącym treści przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na maksymalnie połowie zajęć, student będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem indywidualnego nadrobienia zaległości, także z pomocą prowadzącego w ramach zajęć konsultacyjnych. Ze względu na charakter przedmiotu nie ma możliwości odrabiania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie mechaniki płynów i maszyn przepływowych oraz metod obliczeniowych. Minimum podstawowe umiejętności w obsłudze programów symulacyjnych, znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym.

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Kazimierski: Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji przepływów, Łódź 2004
2. J.H. Ferziger, M. Perić: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer
3. S. Pope: Turbulent Flows, Cambridge University Press
4. S. Fortuna: Wentylatory, Techwent 1999
5. I. Czajka, A. Gołaś: Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2017
6. K. Suder-Dębska, A. Gołaś, R Filipek: Wprowadzenie do akustyki użytkowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dawid ROMIK, Ireneusz CZAJKA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA: Badania numeryczne wpływu parametrów konstrukcyjnych wentylatora promieniowego na generowany hałas, W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej, red. Katarzyna Suder-Dębska. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2018
2. Konrad JAROSZ, Ireneusz CZAJKA, Andrzej GOŁAŚ: Implementation of Ffowcs Williams and Hawkings aeroacoustic analogy in OpenFOAM, W: Vibrations in physical systems XXVII symposium Bedlewo (near Poznan), May 9–13, 2016, red. Czesław Cempel, Marian W. Dobry, Tomasz Stręk, Poznań University of Technology 2016
3. Ireneusz CZAJKA: O wykorzystaniu płaskich modeli wentylatorów promieniowych do projektowania i optymalizacji, W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów, red. t. Marian Banaś. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2016

Additional information:

W ramach zajęć będzie można dokonać wyboru oprogramowania, którym będzie się student posługiwał.