Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanical Design of Process Equipment
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-117-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Module summary

After completing this module, students know the basic principles of mechanical design of process equipment. They are conversant with current standards, and with methods of stress analysis.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property MBM2A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student can describe mechanical design and identify safety issues related to process equipment MBM2A_U15 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student acquires knowledge in the field of the construction of basic process equipment MBM2A_W09, MBM2A_W15, MBM2A_W17 Test
M_W002 Student gains knowledge of the requirements of standards for the mechanical design of equipment MBM2A_W09, MBM2A_W17 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student can describe mechanical design and identify safety issues related to process equipment + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student acquires knowledge in the field of the construction of basic process equipment + - - - - + - - - - -
M_W002 Student gains knowledge of the requirements of standards for the mechanical design of equipment + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):

L01 General issues relevant to designing production processes. Mass and energy balance. Economic balance. The safety of a production facility and the environment.
L02 Classification of process equipment. Standardization and recommended practices in designing process equipment. Construction materials.
L03 Mechanical design of piping systems: size selection, flexibility analysis.
L04 Mechanical design of piping systems: flanges, supporting systems, vibrations.
L05 Mechanical design of thin-walled vessels: the methods of determining the minimum wall thickness.
L06 Mechanical design of thin-walled vessels: compensations for openings, welding, supports.
L07 Basis of the mechanical design of: high-pressure vessels, storage tanks, centrifuges and heat-exchanger tube sheets.
L08 Standardization and automation of equipment design processes.
L09 Numerical methods for the structural analysis of pressure equipment.
L10 Design approach to process safety.

Seminar classes (10h):

The presentation and discussion of the specification and design of:
- transport equipment,
- storage equipment,
- mixing equipment,
- comminution equipment,
- dryers,
- presses,
- separators,
- heat transfer equipment.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego, które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0.6 ocena z kolokwium + 0.4 ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości następuje poprzez przygotowanie i zaliczenie indywidulnego opracowania na temat i w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Sinnott R.K.: Chemical Engineering vol.6 Chemical Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005
Samal M.K.: Recent Advances in Design and Usage of Pressure Vessels and Piping Components, Noca Science Publishers Inc., 2012
M. W. Kellogg Company: Design of Piping Systems, Martino Fine Books, 2009
Center for Chemical Process Safety: Guidelines for Engineering Design for Process Safety, Wiley 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None