Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biomass and waste processiing design
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-118-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Module summary

The possession of knowledge in the field of the structure and construction. New technical solutions in the field of designing equipment, protection of the environment and operating process cost.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. MBM2A_U25, MBM2A_W17, MBM2A_U19 Test,
Report
M_U002 Student can design the basic elements of process equipment. MBM2A_U25, MBM2A_U19 Test,
Report,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Project
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. MBM2A_U22 Test
M_W003 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. MBM2A_W17 Test,
Report,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can design the basic elements of process equipment. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 h
Module content
Lectures (20h):

Getting to know the technology for producing fuels from biomass. A detailed discussion of unit processes included in the structure of the entire production process. Rules for selection of equipment for selected processes. Basis of design processes of biomass utilization. A detailed discussion of the design principles of complete plants for the production of biomass-based fuels. Rules of selection of biomass types for fuels production.

Seminar classes (10h):

Classes include detailed rules for the design of design of fuel production from biomass. Introduction to the creation of the construction of a business plan. Sample Design of the plant biomass fuel production. Examples of proper selection of equipment to selected input parameters of the technological process. Discussion of rules for choosing the best solution for the project. Individual project of biomass installation for fuel production.
Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The basis for passing the subject is the submission of the project and its presentation. In addition, a test is provided, which tests the general knowledge gained during lectures and consultations.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Assessment will be issued on the basis of an individual project and passed a test of knowledge from lecture. Final rating is 60% of the assessment of the project and 40% of the test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student may be absent twice during the semester. It is not planned to take classes due to the fact that an individual project is issued, which must be given during the last classes along with its prosessing. In the case of a justified absence from the final classes, the student is obliged to present the project within a specified time by the teacher during the correction session.

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of production technology

Recommended literature and teaching resources:

Kozakiewicz Paweł, Nicewicz Danuta: Surowce włókniste i sposoby ich rozdrabniania Wydawnictwo SGGW, 2003, 92 str.
Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk, Bogdan Kościk: Biopaliwa Wydawnictwo Wieś Jutra, 2002, str.160
White, L. P.; Plaskett, L. G. Biomass as fuel. 1981, 211 pp.
J. Goettemoeller, A. Goettemoeller: Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence Prairie Oak Publishing 2007, 196 pages
Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO: Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym, Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 53–54.
Rafał MIĘSO Biomass use for combined heat and power Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63). — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 73–85.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rafał MIĘSO Biomass use for combined heat and power Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63. S. 73–85.
Rafał MIĘSO Converting waste agricultural biomass into a resource Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61. S. 133–151.
Rafał MIĘSO The use of modern technology KDS Micronex for disposal of organic and biomass waste Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62. S. 39–47.

Additional information:

None