Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy i urządzenia neutralizacji produktów spalania
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-206-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Dostarczenie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu urządzeń i technologii stosowanych do ochrony atmosfery przed gazowymi produktami spalania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. MBM2A_U14, MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery MBM2A_W17, MBM2A_W14 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin MBM2A_W17 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 MBM2A_W17, MBM2A_W14 Examination,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. + - + - - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin - - + - - - - - - - -
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 26 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):
 1. Atmosfera – stan naturalny i podstawowe zanieczyszczenia. Przegląd i charakterystyka..
 2. Źródła i charakterystyka zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych.
 3. Stan prawny w zakresie emisji szkodliwych i niebezpiecznych gazów do atmosfery.
 4. Usuwanie tlenków siarki. Metody wapniowe odpadowe, bezodpadowe i regeneracyjne.
 5. Metody adsorbcyjne i wybrane inne techniki desulfuryzacji.
 6. Usuwanie tlenków azotu.
 7. Metody termiczne.
 8. Metody katalityczne.
 9. Inne metody unieszkodliwiania przemysłowych gazów odlotowych.
 10. Zagadnienia emisji CO2.
 11. Problemy emisji freonów i dioksyn.
Laboratory classes (26h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie treści z ćwiczeń oraz indywidualnego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium, ćwiczeń i indywidualnego projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości należy uzupełnić na następnych zajęciach lub w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Alloway B.J., Ayers B. C.: „Chemiczne podstawy zanieczyszczeń środowiska”. PWN 1999
Janka R.: Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. PWN. Warszawa 2016
Konieczyński J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, 1993.
Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe. Politechnika Wrocławska 1988.
Kuropka J.: Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze. Politechnika Wrocławska,1989.
Kuropka J.: Urządzenia i technologie. Politechnika Wrocławska, 1991.
Kucowski J.; Landyn D.; Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, W-wa, 1993.
Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT – Warszawa, 1994.
Warych J.: „Procesy oczyszczania gazów”. Wyd PW. Warszawa 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach Polski — Low emission issue on the example of a small power garden boiler in Polish conditions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Bartłomiej HILGER, Marian BANAŚ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 196–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.
Project management of carbon dioxide produced during operation of low power boiler in small town in central Europe / M. BANAŚ, B. HILGER // Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal’nij unìversitet “L’vìvs’ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2012 no. 747, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13
Projekt zagospodarowania dwutlenku węgla powstającego przy eksploatacji elektrowni małej mocy w Polsce — [Project management of carbon dioxide produced during operation of low-power plant in Poland] / Bartłomiej HILGER, Włodzimierz KOWALSKI // W: Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : X konferencja : 26 listopada 2012, Warszawa : materiały konferencyjne. — [Warszawa : s. n.], 2012. — Opis wg okł.. — S. 224–227. — Bibliogr. s. 226–227

Additional information:

-