Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny przepływowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-210-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pytel Krzysztof (kpytel@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia dają wiedzę o działaniu maszyn przepływowych. Przekazują umiejętność wyznaczenia podstawowych parametrów pracy oraz projektowania elementów maszyn przepływowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wykształca nawyl ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem maszyn przepływowych MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów MBM2A_U01 Examination,
Test,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary na stanowiskach modelowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski MBM2A_U11, MBM2A_U10 Examination,
Test,
Presentation,
Project,
Diploma thesis preparation,
Case study,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przepływowych MBM2A_W17, MBM2A_W16 Activity during classes
M_W002 Zna prawa związane z opisem działania maszyn przepływowych MBM2A_W17, MBM2A_W16 Examination,
Test,
Presentation,
Project,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wykształca nawyl ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - + + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem maszyn przepływowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów + - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary na stanowiskach modelowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przepływowych + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna prawa związane z opisem działania maszyn przepływowych + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (26h):
 1. Wprowadzenie do maszyn przepływowych (4 godz.)

  Podstawowe parametry pracy maszyn przepływowych
  Podstawowe charakterystyki pracy maszyn przepływowych

 2. Współpraca wirnikowych maszyn przepływowych (2h)

  Współpraca szeregowa wirnikowych maszyn przepływowych.
  Współpraca równoległa wirnikowych maszyn przepływowych.
  Współpraca mieszana – idea, cel i warianty stosowania współpracy wirnikowych maszyn przepływowych.

 3. Teoria wirnikowych maszyn przepływowych (8 godz.)

  Teoria podobieństwa w zastosowaniu do maszyn przepływowych – wybrane zagadnienia z mechaniki płynów dotyczące teorii podobieństwa przepływów.
  Teoria i praktyka eksploatacji maszyn przepływowych
  Teoria wirnikowych maszyn przepływowych

 4. Wirnikowe maszyny przepływowe, podstawy projektowania i eksploatacji (4 godz.).

  Zasady konstrukcji. Parametry pracy. Wpływ zmiany prędkości obrotowej i wymiarów wirnika na parametry pracy. Współpraca maszyn z siecią. Sposoby regulacji.

 5. Wyporowe maszyny przepływowe (8 godz.).

  Teoria wyporowych maszyn przepływowych.
  Wyporowe maszyny przepływowe, projektowanie i eksploatacja.
  Teoria procesu sprężania. Rodzaje konstrukcji. Metody regulacji.

Laboratory classes (13h):
 1. Pomiary podstawowych parametrów maszyn przepływowych (4 godz.)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Pomiary strumienia masy i objętości płynu różnymi metodami i porównanie wyników. Pomiar i wyznaczenie spiętrzenia. Pomiar mocy. Określanie sprawności. Dyskusja niepewności pomiarowej.

 2. Analiza doboru maszyn przepływowych dla systemów i urządzeń energetycznych (3)

  Synteza wiedzy na temat teorii i eksploatacji maszyn przepływowych w odniesieniu do konkretnych aplikacji tego rodzaju maszyn w systemach i urządzeniach energetycznych.

 3. Kształtowanie pola prędkości przepływu powietrza z wykorzystaniem wentylatorów osiowych (4 godz.)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Analiza możliwości zastosowania wentylatorów do badań z zakresu mechaniki płynów.

 4. Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów (2 godz.)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na analizie współpracy wentylatorów i wyznaczeniu podstawowych charakterystyk. Jego rozszerzeniem jest dyskusja na temat możliwości optymalizacji zużycia energii a także opracowanie wstępnego projektu doboru układu dla założonych potrzeb eksploatacyjnych.

Project classes (13h):
 1. Projekt wirnika maszyny przepływowej (6)

  Projektowanie wirnika maszyny przepływowej

 2. Modelowanie przepływu wokół wirnika maszyny przepływowej (7)

  Modelowanie przepływu wokół wskazanego wirnika maszyny przepływowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
2. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
a). jedno niezaliczone ćwiczenie laboratoryjne do poprawy;
b). jedno niezaliczone kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych; (lub „całościowe” kolokwium z semestru – jeden dodatkowy termin w sesji);
3. W czasie semestru sposób poprawy (niezaliczonych kolokwiów lub ćwiczeń laboratoryjnych) i liczbę podejść ustala prowadzący zajęcia.
4. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.
5. Przy braku zaliczenia do końca zajęć w semestrze do wirtualnego dziekanatu jest wpisywana ocena 2,0 w pierwszym terminie, przy braku zaliczenia do końca pierwszego tygodnia sesji – ocena 2,0 w drugim terminie, przy braku zaliczenia do końca podstawowej części sesji – ocena 2,0 w trzecim terminie.
6. Przy otrzymaniu oceny 2,0 w pierwszym terminie zaliczania ćwiczenia lub kolokwium, przy poprawie student może otrzymać tylko 3,0.
7. Przy ocenie pozytywnej, ale niesatysfakcjonującej, student ma prawo do poprawy na wyższą ocenę – tylko jedno podejście przed zakończeniem zajęć w semestrze (szczegóły ustala prowadzący ćwiczenia).
8. Brak zaliczenia z ćwiczeń (projektowych lub laboratoryjnych) w terminie podstawowym (2,0) jest uwzględniany do wartości zaliczenia w terminach poprawkowych.
9. Niesamodzielne wykonanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, odpisywanie na kolokwium lub przy zaliczaniu skutkuje oceną 2,0 z zajęć i niezaliczeniem przedmiotu.
10. Nieobecność na kolokwium powinna być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach po kolokwium. Przy braku usprawiedliwienia, nieobecność jest traktowana jak celowy unik i zaliczenie kolokwium odbywa się tak jak przy ocenie niedostatecznej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,2 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych +0,2 oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu

Zabranie pracy na kolokwium zaliczeniowym z wykładu z powodu odpisywania jest równoznaczne z brakiem zaliczenia i oceną końcową 2.0 (niedostateczny)
Przy wyznaczaniu oceny końcowej w terminach poprawkowych brane są pod uwagę oceny niedostateczne.

Studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych, Student zobowiązany jest do odrobienia ćwiczenia w innym terminie ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia.
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach projektowych, Student zobowiązany jest do odrobienia ćwiczenia w innym terminie ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu mechaniki, termodynamiki, mechaniki płynów, komputerowego wspomagania projektowania, modelowania w projektowaniu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Gundlach W.R.: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych. Warszawa, WNT 2009.
2. Chmielniak T.: Maszyny przepływowe. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1997.
3. Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT 1985.
4. Tuliszka E.: Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
5. Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków. Wydawnictwo: Techwent s.c. 1999.
6. Schobeiri, Turbomachinery Flow Physics and Dynamic Performance, Second edition, Springer, 2012,
7. Lakshminarayana, Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery, Wiley-Interscience, 1995.
8. Robert X. Perez, Andrew P. Conkey: Troubleshooting Rotating Machinery, Wiley-Scrivener Publishing, 2016
9. R. A. Wallis: Axial flow fans design and practice, Academic Press New York and London, 1961

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykaz publikacji: https://bpp.agh.edu.pl/autor/krzysztof-pytel-03537
Wybrane publikacje:

1. Analiza wpływu ilości łopatek w kołach promieniowych wybranych wentylatorów na charakterystyki — [Experimental determination of the effect of number of impeller blades on the fan performance characteristics of contrifugal fans] / Krzysztof PYTEL, Stanisław GUMUŁA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2018. — (Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 14). — ISBN: 978-83-65734-02-0. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115

2. Analysis of the suitability of using the selected wind turbine blades for wind power appliances based on numerical analyses / Krzysztof PYTEL, Szymon Szpin, Wiktor Hudy, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Stanisław GUMUŁA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00006, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-13. — Toż w wersji drukowanej, ISBN 978-2-7598-9055-2. — 3rd International conference on Energy and environmental protection : Krakow, Poland, September 13-14, 2018.

3. Influence of combustion of conventional and renewable fuels on the quality of the air / Małgorzata Piaskowska-Silarska, Krzysztof PYTEL, Stanisław GUMUŁA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 58–63. — Bibliogr. s. 62–63,

4. Issues of exploitation of induction motors in the course of underground mining operations — Problemy eksploatacji silników indukcyjnych w warunkach górnictwa podziemnego / Stanisław GUMUŁA, Wiktr Hudy, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Krzysztof PYTEL // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 579–596. — Bibliogr. s. 595–596

5. An impact of chosen construction parameter and operating conditions on the quality of wind turbine energy generation / Krzysztof Pytel, Kazimierz Jaracz, Stanisław GUMUŁA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 592–595. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 595,

6. Badania charakterystyk aerodynamicznych profilów konstrukcji Witolda Kasprzyka — The results of investigations on aerodynamic profiles of Kasper Wings / Stanisław GUMUŁA, Sławomir Pytel, Paweł Słaboński, Krzysztof Pytel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 182–190.

7. Effects of gusts and turbulence on wind turbine performance / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska-Silarska // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 48,

8. Environmental and economic benefits of using kinetic wind energy to generate electricity : short communication / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska-Silarska // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 6, s. 2315–2320. — Bibliogr. s. 2319–2320,

9. Evaluation of the impact of adjusting the angle of the axis of a wind turbine rotor relative to the flow of air stream on operating parameters of a wind turbine model / GUMUŁA Stanisław, Hudy Wiktor, Pytel Krzysztof, Piaskowska-Silarska Małgorzata, Noga Henryk, Kulinowski Wojciech // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], 2016

10. Kształtowanie parametrów strugi powietrza za wentylatorem osiowym w kanale kwadratowym i w przestrzeni otwartej za kanałem — Formation of parameters of stream units of air behind the axial fun placed in aerodynamic tunnel / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 246–251. — Bibliogr. s. 251,

11. Podstawy teoretyczne projektowania i eksploatacji maszyn wirnikowych — [The theoretical basis of the design and operation of turbomachinery] / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 5–22. — Bibliogr. s. 21–22.

12. Prognozowanie obszarów pompażu w dużych wentylatorach, symulacje ciśnienia i częstości drgań pompażowych — [Forecasting areas of surge in large fans, simulations of presssure and rate of surgical vibrations] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 1). — ISBN: 978-83-938602-8-9. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70

12. Straty w instalacji modelowane za pomocą przemian gazowych — [Losses in the system modeled by means of transformation of gaseous] / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Pytel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58.

Additional information:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów obejmuje zagadnienia omówione na wykładach.
2. Kolokwium może mieć formę pytań otwartych lub być w postaci testu pojedynczego wyboru.
3. W pytaniach mogę być proste zadania obliczeniowe.
4. Pytanie są punktowane. Ocena pozytywna z kolokwium z wykładów jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwiach oraz zaliczeniach ćwiczeń audytoryjnych skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
6. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium zaliczeniowym z wykładów skutkuje oceną niedostateczną, utratą terminów poprawkowych i brakiem zaliczenia z przedmiotu.
7. Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
8. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
9. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
a). jedno niezaliczone kolokwium z ćwiczeń (lub „całościowe” kolokwium z semestru – jeden dodatkowy termin w sesji);
b). jeden poprawkowy termin dla kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
10. W czasie semestru sposób poprawy (niezaliczonych kolokwiów) i liczbę podejść ustala prowadzący zajęcia.
11. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.
12. Przy braku zaliczenia do końca zajęć w semestrze do wirtualnego dziekanatu jest wpisywana ocena 2,0 w pierwszym terminie, przy braku zaliczenia do końca pierwszego tygodnia sesji – ocena 2,0 w drugim terminie, przy braku zaliczenia do końca podstawowej części sesji – ocena 2,0 w trzecim terminie.
13. Przy otrzymaniu oceny 2,0 w pierwszym terminie zaliczania ćwiczenia lub kolokwium, przy poprawie student może otrzymać tylko 3,0.
14. Przy ocenie pozytywnej, ale niesatysfakcjonującej, student ma prawo do poprawy na wyższą ocenę – tylko jedno podejście przed zakończeniem zajęć w semestrze (szczegóły ustala prowadzący ćwiczenia).
15. Brak zaliczenia z ćwiczeń w terminie podstawowym (2,0) jest uwzględniany do wartości zaliczenia w terminach poprawkowych.
16. Nieobecność na kolokwium powinna być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach po kolokwium. Przy braku usprawiedliwienia, nieobecność jest traktowana jak celowy unik i zaliczenie kolokwium odbywa się tak jak przy ocenie niedostatecznej.