Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo energetyczne. Rynek energii
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-306-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Module summary

Tematyka przedmiotu dotyczy istotnego dla gospodarki zagadnienia, jakim jest prawo energetyczne i funkcjonowanie rynku energii w Polsce. Cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw, warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu), ale także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych, będą przedmiotem prezentacji, omówień i studium przypadków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02, MBM2A_K08 Case study
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy MBM2A_K04 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się takimi terminami jak: przesył, dystrybucja, obrót, sieci przesyłowe, przedsiębiorstwo energetyczne, przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, taryfa, biogaz rolniczy, operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego. MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U08 Participation in a discussion
M_U002 Student zna zasady opracowywania polityki energetycznej państwa. MBM2A_U09, MBM2A_U06, MBM2A_U08 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawa energetycznego i funkcjonowania rynku energii w Polsce. MBM2A_W13, MBM2A_W14 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się takimi terminami jak: przesył, dystrybucja, obrót, sieci przesyłowe, przedsiębiorstwo energetyczne, przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, taryfa, biogaz rolniczy, operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student zna zasady opracowywania polityki energetycznej państwa. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawa energetycznego i funkcjonowania rynku energii w Polsce. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Prawo energetyczne Przepisy ogólne, podstawowa terminologia.
 2. Historyczny rozwój rynku energii. Zasady jednolitego rynku energii
 3. 3. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rynek, środowisko, bezpieczeństwo energetyczne
 4. Rynek energii elektrycznej w Polsce . Handel energią elektryczną.
 5. Giełda energii. Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej.
 6. Rynek energii ze źródeł odnawialnych; produkcja, formy wspierania, regulacja rynku (certyfikaty)
 7. Regulacja rynku hurtowego w Polsce. Ryzyko na rynku energii.
 8. Efektywność energetyczna
 9. Handel uprawnieniami do emisji CO2– konsekwencje dla funkcjonowania rynku energii
 10. Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, organizacja, struktura, regulacja, transakcje, zasada TPA
 11. Rynek polskiego ciepłownictwa: charakterystyka, struktura, taryfowanie, regulacja, prywatyzacja, zasada TPA
 12. Rynek mocy w Polsce.
 13. Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje. Innowacje i nowe technologie
 14. Program rozwoju energetycznego Polski na tle tendencji światowych
Seminar classes (14h):
Prezentacja na temat funkcjonowania rynku energii i paliw

Charakterystyka popytu i podaży. Struktura funkcjonalna i podmiotowa rynku. Segmenty rynku hurtowego. Funkcjonowanie i regulacja segmentu rynku energii ze źródeł odnawialnych i energii pochodzącej ze źródeł skojarzonych (Kogeneracji). Podmioty i instrumenty regulacji rynku. Funkcje Urzędu Regulacji Energetyki. Formuły regulacji cen energii i usług dystrybucyjnych. Pakiet klimatyczno-energetyczny a strategie inwestycyjne. Dyrektywy Komisji Europejskiej dot. Energetyki. Handel emisjami. Funkcjonowanie Towarowej Giełdy Energii. Zmiana sprzedawcy energii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczenia OZ = ocena z prezentacji seminaryjnej

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje z prowadzącym moduł.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Jaki model rynku energii? – praca zbiorowa pod red. Marka Okólskiego, Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, grudzień 2001 r.
2. Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, red. A. Szablewski, INE PAN, „Monografie” 2000, nr 11.
3. A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski: Regulacja energetyki w Polsce, wyd. A. Marszałek, Warszawa-Toruń 2000 r.
4. Ciepłownictwo – stan, taryfowanie, problemy, Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki, W-wa, grudzień 2002 r.
5. P. Jasiński, T. Skoczny, G. Yarrow: Konkurencja a regulacja w energetyce, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995 r.
6. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zmianami.
7. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None