Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energetyka a społeczeństwo (aspekty socjologiczne)
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-314-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Module summary

Związki społeczeństwa z sektorem energetycznym. Interakcja społeczeństwo – energia. Koncepcje zrównoważonego rozwoju energetyki. Różnorodność kultur energetycznych. Socjologia energetyki, Kształtowanie i badanie opinii publicznej w zakresie energetyki. Stosunek społeczeństwa do różnych kultur i technik energetycznych. Konflikty pomiędzy władzami i inwestorami a społeczeństwem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie termodynamiki i jej stosowania do opisu procesów i parametrów pracy maszyn energetycznych MBM2A_K02, MBM2A_K05, MBM2A_K06 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń energetycznych MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K05 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie zidentyfikować procesy termodynamiczne występujące w maszynach cieplnych i procesach technologicznych. MBM2A_U06, MBM2A_U04 Test results,
Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk termodynamicznych w procesach energetycznych Zna problematykę dotyczącą procesów energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych MBM2A_W06, MBM2A_W14, MBM2A_W04 Test results,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn cieplnych. Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w konstruowaniu maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych. MBM2A_W13, MBM2A_W14 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie termodynamiki i jej stosowania do opisu procesów i parametrów pracy maszyn energetycznych + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach projektowych różnych przedsiębiorstw związanych z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń energetycznych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować procesy termodynamiczne występujące w maszynach cieplnych i procesach technologicznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk termodynamicznych w procesach energetycznych Zna problematykę dotyczącą procesów energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn cieplnych. Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w konstruowaniu maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):

1. Socjologia. Podstawowe pojęcia. Społeczny charakter nauki, techniki, przemysłu. – 1h
2. Rozwój zrównoważony. Cele współczesnej energetyki. – 1h
3. System energetyczny; kultury energetyczne, dekarbonizacja gospodarki.- 2 h
4. Socjologia energii; współczesne teorie energetyczne. – 2 h
5. Pojęcie opinii publicznej; badanie opinii publicznej w zakresie energetyki. Manipulowanie opinia publiczną.- 2 h
6. Społeczne aspekty zmiany kultury energetycznej. Edukacja energetyczna społeczeństwa.- 2 h
7. Stosunek społeczeństw do wyzwań współczesnego świata.- 2 h
8. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym.- 2 h
Kolokwium z wykładów

Seminar classes (14h):

Demokracja energetyczna – społeczeństwo jako prosument energii elektrycznej. Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Energetyka obywatelska oparta na źródłach odnawialnych a społeczeństwo obywatelskie. Potencjał energetyki obywatelskiej. Wpływ opinii publicznej na decyzje energetyczne polityków. Stosunek społeczeństw do paliw kopalnych. Stosunek społeczeństw do energetyki jądrowej. Stosunek społeczeństw do energetyki odnawialnej. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym – syndrom NIMBY. Globalne ocieplenie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie wygłoszonego referatu i prezentacji oraz aktywności na zajęciach seminaryjnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,20 oceny z kolokwium z wykładów + 0,80 oceny z ćwiczeń seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły specjalnościowe.

Recommended literature and teaching resources:

1. Łucki Z., Misiak W.: Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. PWN, Warszawa 2011.
2. Hrynkiewicz A.: Energia. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
3. Hrynkiewicz A.: Program polskiej energetyki na tle zrównoważonego rozwoju Świata. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków 2005.
4. Szwed D., Maciejewska B., Demokracja energetyczna, Zielony Instytut, Warszawa 2014.
5. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010
6. Zacher L. W.: Nauka – Technika – Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów w postaci pytań otwartych lub testu.
2. Ocena pozytywna z kolokwium jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
3. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
4 Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium.
5. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
6. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
7. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.