Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie w energetyce (koncepcje, zasoby, strategie, struktury, ekonomika - koszty, ceny energii)
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-317-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wojciechowski Jerzy (jwojcie@agh.edu.pl)
Module summary

Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne, prawne, ekologiczne i technologiczne determinujące zarządzanie firmą energetyczną. Znaczenie informacji o stanie i kierunkach rozwoju konwencjonalnych technologii wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz o alternatywnych technologiach konwersji OZE. Nowe rynki energii i usług energetycznych. Analiza możliwości rynku, prognozowania zapotrzebowania na energię, ocena techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania przedsiębiorstw energetycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wprowadzania nowych technologii energetycznych oraz metod oceny technicznej i ekonomicznej. MBM2A_K04, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do krytycznej analizy oraz podejmowania decyzji w odniesieniu do procesów energetycznych i energochłonnych technologii. MBM2A_K03, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K01 Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do wykonania analiz, oceny oraz prognozowania efektów energetycznych i ekonomicznych układów energetycznych. MBM2A_U07, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09, MBM2A_U06 Test results,
Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej w procesach energetycznych. MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16, MBM2A_W15 Test results,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień eksploatacji systemów energetycznych, wyznaczania parametrów i wskaźników ekonomicznych. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Test results,
Presentation,
Activity during classes
M_W003 Potrafi wyznaczyć podstawowe współczynniki i wskaźniki potrzebne do analizy, planowania i podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych. MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09, MBM2A_U06 Test results,
Scientific paper,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wprowadzania nowych technologii energetycznych oraz metod oceny technicznej i ekonomicznej. + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do krytycznej analizy oraz podejmowania decyzji w odniesieniu do procesów energetycznych i energochłonnych technologii. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować parametry i przyjąć założenia potrzebne do wykonania analiz, oceny oraz prognozowania efektów energetycznych i ekonomicznych układów energetycznych. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę potrzebną do przeprowadzenia analizy i oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej w procesach energetycznych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień eksploatacji systemów energetycznych, wyznaczania parametrów i wskaźników ekonomicznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi wyznaczyć podstawowe współczynniki i wskaźniki potrzebne do analizy, planowania i podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Rynek energii w Polsce. Kierunki polskiej polityki energetycznej. – 1 h
2. Metody prognozowania zapotrzebowania na energię. Zintegrowane podejście prognozowania zapotrzebowania na energie elektryczną. – 2 h
3. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki. – 1 h
4. Metody oceny ekonomicznej projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych.- 2 h
5. Ekonomiczna ocena projektów energetycznych. Koszty cyklu życia i jego ocena. – 2 h
6. Nowe koncepcje planowania rozwoju. Zagadnienia ekonomiczne i ekologiczne a kierunki zmian w ciepłownictwie. – 2 h
7. Zagadnienia ekonomiczne w odnawialnych zasobach energii.- 1 h
8. Ryzyko techniczne. Elementy zarządzania ryzykiem. 2 h
9. Zakład energetyczny w ekosystemie. 2 h
Kolokwium z wykładów

Seminar classes (15h):

Koszty zewnętrzne i koszty społeczne w energetyce konwencjonalnej. Koszty zewnętrzne i koszty społeczne OZE. Udział sektora energetycznego w wytwarzaniu dochodu narodowego. Wpływ stopy procentowej na wielkość inwestycji i opłacalność w energetyce. Analiza finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych. Aspekty ekonomiczne rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Model funkcjonalny zarządzania składnikami majątkowymi. Zastosowanie analizy ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie wygłoszonego referatu i prezentacji oraz aktywności na zajęciach seminaryjnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,20 oceny z kolokwium z wykładów + 0,80 oceny z zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły specjalnościowe.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chochowski A., Krawiec F. (red): Zarządzanie w energetyce. Difin, Warszawa 2008
2. Hrynkiewicz A.: Energia. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2002.
3. Jeleń K., Cała M. (red): Zarys stanu i perspektywy energetyki polskiej. Wydawnictwo AGH, Kraków 2012.
4. Rusin A.: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Gulski E., Smit J., Maksymiuk J.: Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
6. Chrószcz B., Hansel J.: Analiza i ocena ryzyka zawodowego. Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
7. Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów w postaci pytań otwartych lub testu.
2. Ocena pozytywna z kolokwium jest przy sumarycznej ilości punktów równej 51%.
3. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub korzystanie z niedozwolonych materiałów na kolokwium skutkuje oceną niedostateczną i brakiem zaliczenia przedmiotu.
4 Przy wyznaczaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny niedostateczne (2,0) z wszystkich, niezdanych terminów kolokwium.
5. Terminem podstawowym uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w semestrze.
6. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego, w zasadniczej części sesji, w celu uzyskania zaliczenia.
7. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powinno być nie później, jak do końca podstawowej części sesji egzaminacyjnej.