Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Racjonalizacja użytkowania energii
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-318-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Module summary

Znajomość zagadnień racjonalizacji użytkowania energii i wpływ takich działań na środowisko. Znajomość metod racjonalizacji użytkowania energii. Umiejętność analizy procesów pod kątem racjonalizacji energii. Umiejętność wyznaczania wskaźników procesów pod kątem racjonalizacji energii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu racjonalizacji użytkowania energii MBM2A_K03, MBM2A_K08, MBM2A_K06 Case study
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie Racjonalizacji Uzytkowania Energii MBM2A_K02, MBM2A_K08 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - uzasadnić konieczność racjonalizacji użytkowania energii, tworzenia polityki energetycznej i ekologicznej; - wymienić i opisać zasady funkcjonowania kluczowych instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać kluczowe cele Polityki energetycznej Polski do 2030, uzasadnić wybór instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej do realizacji tych celów; - ocenić skutki wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla krajowego rynku paliw i energii; - wymienić i opisać systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - obliczyć wybrane wskaźniki efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wskaźnik energochłonności oraz zinterpretować uzyskane wyniki obliczeń MBM2A_U06, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi: - uzasadnić konieczność racjonalizacji użytkowania energii, tworzenia polityki energetycznej i ekologicznej; - wymienić i opisać zasady funkcjonowania kluczowych instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać kluczowe cele Polityki energetycznej Polski do 2030, uzasadnić wybór instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej do realizacji tych celów; - ocenić skutki wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla krajowego rynku paliw i energii; - wymienić i opisać systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - obliczyć wybrane wskaźniki efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wskaźnik energochłonności oraz zinterpretować uzyskane wyniki obliczeń MBM2A_U06, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu teoretycznych podstawy kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej (geneza, uwarunkowania, cele, zasady, aspekty prawne, organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki energetycznej i ekologicznej). Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej. Student rozumie problem bezpieczeństwa energetycznego oraz zna konstrukcję kluczowych mierników bezpieczeństwa energetycznego. MBM2A_W13, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Presentation
M_W002 Student zna praktyczne metody zmniejszania niedoskonałości procesów cieplnych i poprawy efektywności energetycznej, pojecie inteligentnych systemów energetycznych, smart grid, oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego. MBM2A_W14, MBM2A_W16 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu racjonalizacji użytkowania energii - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie Racjonalizacji Uzytkowania Energii - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - uzasadnić konieczność racjonalizacji użytkowania energii, tworzenia polityki energetycznej i ekologicznej; - wymienić i opisać zasady funkcjonowania kluczowych instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać kluczowe cele Polityki energetycznej Polski do 2030, uzasadnić wybór instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej do realizacji tych celów; - ocenić skutki wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla krajowego rynku paliw i energii; - wymienić i opisać systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - obliczyć wybrane wskaźniki efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wskaźnik energochłonności oraz zinterpretować uzyskane wyniki obliczeń - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi: - uzasadnić konieczność racjonalizacji użytkowania energii, tworzenia polityki energetycznej i ekologicznej; - wymienić i opisać zasady funkcjonowania kluczowych instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej; - opisać kluczowe cele Polityki energetycznej Polski do 2030, uzasadnić wybór instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej do realizacji tych celów; - ocenić skutki wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla krajowego rynku paliw i energii; - wymienić i opisać systemy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce; - obliczyć wybrane wskaźniki efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wskaźnik energochłonności oraz zinterpretować uzyskane wyniki obliczeń - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu teoretycznych podstawy kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej (geneza, uwarunkowania, cele, zasady, aspekty prawne, organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki energetycznej i ekologicznej). Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej. Student rozumie problem bezpieczeństwa energetycznego oraz zna konstrukcję kluczowych mierników bezpieczeństwa energetycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna praktyczne metody zmniejszania niedoskonałości procesów cieplnych i poprawy efektywności energetycznej, pojecie inteligentnych systemów energetycznych, smart grid, oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (14h):

1. Teoretyczne podstawy kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej – definicje, cele, zasady, aspekty prawne, organy odpowiedzialne za realizację polityki energetycznej i ekologicznej
2. Zasada zrównoważonego rozwoju (zasada 3P, zasada 3R)
3. Bezpieczeństwo energetyczne
4. Efektywność energetyczna, energochłonność wytwarzania Produktu Krajowego Brutto (PKB)
5. Determinanty kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej państwa wynikające ze specyfiki rynku paliw i energii (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, odnawialne źródła energii, energia elektryczna, ciepło)
6. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (cele, instrumenty, działania)
7. Europejska polityka klimatyczna – system handlu pozwoleniami na emisję CO2 (EU ETS)
8. Polityka energetyczna i ekologiczna w zakresie wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii: cele, przyjęte rozwiązania, instrumenty, działania
9. Polityka liberalizacji rynków paliw i energii
10. Racjonalne użytkowanie energii w gospodarstwach domowych
11. Inteligentne systemy energetyczne,systemy smart-grid
12. Egzergia a zrównoważony rozwój. Praktyczne metody zmniejszania niedoskonałości procesów cieplnych
13. Systemy koegeneracyjne w energetyce
14. Audyt energetyczny

Project classes (14h):
Projekt nt. “Poprawa efektywności energetycznej”

Projekt dotyczy opracowania technologii, rozwiązania systemowego lub programu poprawy efektywności energetycznej w wybranym procesie technologicznym, urządzeniu, obiekcie, przedsiębiorstwie lub większym systemie energetycznym z wykorzystaniem wszystkich możliwych sposobów i systemów omawianych na wykładzie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczenia OZ = ocena projektu i jego prezentacji

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje z prowadzacym moduł.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Polityki energetyczna państwa MAE (Międzynarodowa Agencja Energii) – Polska, 2011. International Energy Agency (IEA/OECD). Paris 2011.
2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r.
3. Program działań wykonawczych na lata 2009-2012. Załącznik nr 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r.
4. Żylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE. Warszawa 2004.
5. Bartodziej G., Tomaszewski M., 2009. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo Nowa Energia. Racibórz 2009.
6. Kaczmarski M., 2010. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa 2010.
7. Lorek E., 2008. Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Katowice 2008.
8. Łucki Z., 2010. Instrumenty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2010.
9. Szargut J., Egzergia. Poradnik obliczania i stosowania, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice 2007
10. Rynek Energii, czasopismo, wydawnictw Kaprint, Lublin.
11. Polityka Energetyczna, czasopismo, wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków (bezpłatny dostęp do artykułów opublikowanych w czasopiśmie: www.meeri.pl)
12. Energy Policy, czasopismo anglojęzyczne dostępne w bazie sciencedirect.com
13. Energy, czasopismo anglojęzyczne dostępne w bazie sciencedirect.com
14. Applied Energy, czasopismo anglojęzyczne dostępne w bazie sciencedirect.com
15. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Asocjacja Geotermalna, Kraków 2010
16. Notatki z Wykładu “Racjonalizacja użytkowania energii”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None