Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny do przeróbki odpadów
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-319-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł uczy zasad opracowywania linii technologicznych do przeróbki odpadów oraz rozwija umiejętności potrzebne do komputerowego projektowania maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami MBM2A_K03 Involvement in teamwork
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole powołanym do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących do przeróbki odpadów produkcyjnych MBM2A_K01, MBM2A_K06 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie ocenić przydatność metod przeróbki odpadów produkcyjnych i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku MBM2A_U06, MBM2A_U05, MBM2A_U14 Project
M_U002 Umie opracować koncepcję linii technologicznej do przerobu odpadów i dobrać lub zaprojektować odpowiednie maszyny MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przeróbki uciążliwych odpadów produkcyjnych w celu przygotowania ich do zagospodarowania MBM2A_W17, MBM2A_W14 Test
M_W002 Ma zasób wiadomości potrzebnych do projektowania linii technologicznych oraz maszyn do przeróbki odpadów MBM2A_W17, MBM2A_W13 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole powołanym do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących do przeróbki odpadów produkcyjnych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić przydatność metod przeróbki odpadów produkcyjnych i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować koncepcję linii technologicznej do przerobu odpadów i dobrać lub zaprojektować odpowiednie maszyny - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przeróbki uciążliwych odpadów produkcyjnych w celu przygotowania ich do zagospodarowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma zasób wiadomości potrzebnych do projektowania linii technologicznych oraz maszyn do przeróbki odpadów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):

W01 Wprowadzenie w problematykę zajęć, podział i charakterystyka materiałów odpadowych.
W02 Odpady produkcyjne w Polsce – skala problemu.
W03 Ogólna charakterystyka maszyn wchodzących w skład linii do przerobu odpadów.
W04 Przykłady węzłów technologicznych do rozdrabniania odpadów.
W05 Przykłady linii technologicznych do brykietowania odpadów.
W06 Linie technologiczne do wytwarzania stałych paliw kompozytowych z udziałem odpadów.
W07 Przegląd konstrukcji maszyn do rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz włóknistych.
W08 Analiza porównawcza metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych, maszyny do granulacji nawarstwiającej.
W09 Maszyny do brykietowania pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów.
W10 Modelowanie matematyczne procesu brykietowania materiału drobnoziarnistego w prasie walcowej.
W11 Symulacja komputerowa procesu brykietowania wybranego odpadu w prasie walcowej.
W12 Maszyny do granulacji ciśnieniowej pylistych oraz drobnoziarnistych odpadów.
W13 Możliwości zagospodarowania odpadów składowanych na hałdach hutniczych.
W14 Maszyny wspomagające rozbiórkę hałdy i przeróbkę znajdujących się na niej odpadów.

Project classes (14h):

Projekt zespołowy:

 • opracowanie koncepcji linii technologicznej do produkcji paliw kompozytowych z odpadów przemysłowych,
 • dobór maszyn i urządzeń w oparciu o ich charakterystyki,
 • opracowanie wizualizacji przestrzennej systemu przeróbki mechanicznej odpadów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynny udział w zajęciach projektowych, terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Student ma prawo do przystąpienia do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego, które może zostać zorganizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4 ocena z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości następuje poprzez przygotowanie i zaliczenie indywidulnego opracowania na temat i w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu projektowania maszyn technologicznych i transportowych, umiejętność projektowania wspomaganego komputerowo

Recommended literature and teaching resources:

Piecuch T., Dąbrowski J.: Procesy i urządzenia w przeróbce odpadów przemysłowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016.
Christensen T.: Solid Waste Technology and Management, John Wiley & Sons, 2010
Wandrasz J., Wandrasz A.: Paliwa formowane – biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kowalski W., Różycki S.: The possibilities of using wastes to liquid fuel production, 18th Conference on Environment and mineral processing, Pt. 1, Ostrava 2014
Hryniewicz M., Dzik T., Czerski G.: Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification proces, Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of CO2 : a monograph, Kraków 2012
Różycki S.: Zastosowanie metod opartych na procesie quasi-pirolizy do unieszkodliwiania i odzysku odpadów, Odpady i Środowisko, R. 11 nr 2, 2010
Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010
Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji, Zeszyty Naukowe AGH, Rozprawy i Monografie 58, Kraków 1997

Additional information:

-