Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-320-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Module summary

Wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki oraz projektowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach zeroenergetycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu budownictwa energooszczędnego i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko MBM2A_K07 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich. MBM2A_U04, MBM2A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Test
M_W002 Posiada wiedzę projektową w zakresie budownictwa zeroenergetycznego. MBM2A_W17 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu budownictwa energooszczędnego i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budownictwie zeroenergetycznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę projektową w zakresie budownictwa zeroenergetycznego. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
Tematyka wykładów

1. Aspekty prawne i wytyczne dla budownictwa XXI wieku – 2 godz.
2. Podstawy teoretyczne i praktyczne rozwiązań budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zeroenergetycznego – fizyka budowli, technika cieplna – 4 godz.
3. Metodologia wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego budynków różnego typu i przeznaczenia – 4 godz.
4. Systemy i urządzenia wykorzystujące odnawialne zasoby energii stosowane w efektywnym energetycznie budownictwie – 4 godz.

Project classes (14h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa efektywnego energetycznie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w systemach HVAC, C.O. i C.W.U. – 10 godz.
2. Projektowane i dobór systemów oraz urządzeń odnawialnych dla zeroenergetycznego budownictwa – 6 godz.
3. Analiza energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna kompletnego projektu budynku z odnawialnymi źródłami energii w celu maksymalizacji efektywności pracy systemu – 4 godz.
4. Audyting energetyczny budownictwa energooszczędnego – 4 godz.
5. Seminarium zaliczeniowe – wygłoszenie prezentacji indywidualnych – 2 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład z przedmiotu nie jest obowiązkowy natomiast na każdych zajęciach sprawdzana będzie lista obecności, która pozwoli na premiowanie studentów biorących czynny udział w tych zajęciach.
Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe, na każdych sprawdzana będzie lista. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym. Zaliczenie w I. terminie otrzymują do końca zajęć w danym semestrze studenci, którzy wypełnili wszystkie obowiązki wynikające z syllabusa dla przedmiotu. Możliwy jest jeden termin poprawkowy, ustalany indywidualnie z prowadzącym przedmiot tylko w części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje ocenę z wykonanego projektu z ćwiczeń projektowych oraz dodatkowe podwyższenie oceny za dodatkowy czynny udział w wykładach z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. Zimny J.: Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym. 2010
2. Klugmann – Radziemska E.: Odnawialne źródła energii: przykłady obliczeniowe. 2007
3. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. 2007
4. Stefańczyk B. i in.: Budownictwo ogólne – poradnik 5 tomów. 2005
5. Mirowski A.: Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji : poradnik doradcy technicznego inwestora. 2015
6. Albers J., Dommel R. i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 2007
7. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. 2008-2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Tomasz Fiszer, Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznej, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2013, nr 1, s. 12–14

Jacek Zimny, Krzysztof Szczotka, Ecological heating system of a school building : design, implementation and operation, Environment Protection Engineering, 2012 vol. 38 no. 2, s. 141–150

Zimny Jacek, Michalak Piotr, Szczotka Krzysztof, Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation. Polish Journal of Environmental Studies, 2011 vol. 20 no. 4A, s. 351–355.

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen®. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. 2010 t. 41 nr 4, s. 127–129.

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pakietu RETScreen®. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; 2009 R. 40 nr 9, s. 17–20.

Jacek Zimny, Krzysztof Szczotka, Pompa ciepła i kocioł gazowy – koncepcja, wykonanie, eksploatacja : ekologiczne ogrzewanie budynku szkolnego z wykorzystaniem hybrydowego systemu grzewczego. Energia i Budynek. 2012 R. 6 nr 5, s. 44–48

Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka, Zapotrzebowanie na c.w.u w budynku szkolnym : porównanie założeń obliczeniowych i rzeczywistego zużycia, Rynek Instalacyjny, 2010, nr 11, s. 42–43.

Additional information:

-