Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami w ekoenergetyce
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-327-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Module summary

Wyznaczenie celów w projektach. Struktura systemu zarządzania z integracją informatyczną. Zdobywanie umiejętności prowadzenia projektów z zakresu ekoenergetyki. Określanie priorytetów przy realizacji zadań. Wiedza z zakresu funkcji i znaczenia celów w zarządzaniu projektami. Właściwe planowanie projektów wraz z weryfikacją i kontrolą projektów. Modele zarządzania projektami oraz cykle projektu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_U14, MBM2A_W13, MBM2A_U20 Test,
Report
M_U002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania MBM2A_U02 Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role MBM2A_K02, MBM2A_K06 Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia. MBM2A_W15 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Student zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej MBM2A_U25 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania MBM2A_W03 Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_W004 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania MBM2A_U05 Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągnięcia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
M_W004 Student stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (14h):

Omówienie zarządzania projektami jako dziedziny wiedzy. Specyfika zarządzania projektem – tymczasowość, cykl życia projektu. Jak zaplanować, jak zrealizować, jak zakończyć z sukcesem projekt. Rola Kierownika Projektu – obowiązki i wyzwania. Konieczność zarządzania ryzykiem i zmianami. Standardy zarządzania projektami i ich charakterystyka. Projekty jako przedsięwzięcia realizowane w otoczeniu technologii. Przykłady projektów. Zasady obowiązujące przy podejmowaniu decyzji związanej z realizowanym projektem.

Project classes (14h):

Realizacja przykładowego projektu, praca w zespole pod kierunkiem wybranego kierownika projektu. Organizacja pracy zespołu przy zadanym projekcie. Wykonanie projektu wraz z jego prezentacją. Organizowanie przykładowej struktury systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną i informatyczną oraz przygotowanie do zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej. Przykłady podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania na podstawie wydanego tematu przez prowadzącego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie prezentacji projektu, dyskusji nad projektem, W przypadku nieobecności na zajęciach zaliczeniowych student zobowiązany jest do prezentacji projektu w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie w sesji poprawkowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z prezentacji projektu, dyskusji nad projektem oraz zaliczenia kolowkium sprawdzającego podstawową wiedzę zdobytą na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student w uzasadnionych przypadkach był nieobecny na dwóch zajęciach możliwość odrobienia zajęć ustalane jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad projektowania układów mechanicznych oraz procesów technologicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Kapusta M.: Zarządzanie projektami Krok po kroku, Wydawnictwo Edgard 2015, 256s.
Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami, Wydwnictwo Difin 2013, 425s.
Starecki T.: Zarządzanie projektami dla inżynierów, Wydawnictwo BTC 2014, 136s.
Harper-SmithP., Derry S.: Zarządzanie projektami prosta droga do sukcesu Wydwnictwo MT Biznes 2012, 2000s.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None